Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okullarında beden eğitimi ve spor derslerinin amaçlarına ulaşma düzeyini etkileyen faktörler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mehmet Azmi Aksu Şeker İlköğretim Okulu1
Görüntülenme :
590
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı ilköğretim okullarında uygulanan Beden Eğitimi ve Spor derslerinin amaçlarına ulaşma düzeyini etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Araştırmanın evreni Konya ili il merkezi ve seçilmiş ilçelerindeki ilköğretim okulları, örneklem gurubunu ise bu okullarda öğretmenlik yapan Beden Eğitimi ve Spor öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın amacına uygun bir anket geliştirilmiştir. Hazırlanan anketin uygulanabilirliği, kapsam geçerliliği ve güvenirliği test edilmiştir. Anket formu tüm örneklem grubuna uygulanmıştır. Uygulanan anketlerden hatasız dolduran 153 erkek, 86 bayan olmak üzere toplam 239 kişinin anketleri değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen verilere istatistik işlemler SPSS 13. Paket programı ile yapılmıştır. İstatistiksel teknik olarak frekans, yüzdelik(%) ve Ki-Kare teknikleri uygulanmıştır. 0,01 ve 0,05 güven aralığı kabul edilerek anlamlık düzeyi tespit edilmiştir. Araştırma kapsamındaki okullarda Beden Eğitimi ve Spor derslerinin amaçlarına ulaşma düzeyine katılımcıların cinsiyet, okulun bulunduğu yer ve eğitim türü değişkeninde ters yönde anlamlı bir görüş ayrılığı olmamakla birlikte, okulun tesis durumu, öğrencilerin dersin önemini kavrama, ders saatlerinin yetersizliği, okul idaresi ve branş öğretmenlerinin Beden Eğitimi öğretmenlerine desteği konusunda yetersizlikler olduğu tespit edilmiştir. 

Özet İngilizce :

The aim of the study was to identify factors that effect to achieve the objectives of Physical Education and Sport courses in elementary school. The research population in selected districts of central and primary schools in the province of Konya, the sample group of teachers in these schools are serving teacher of Physical Education and Sports. For this purpose, a questionnaire was developed. The applicability of the prepared questionnaire, content validity and reliability were tested. The questionnaire was administered to the entire sample. Error-filled questionnaires applied to 153 men, 86 women were evaluated for a total of 239 individual surveys. SPSS 13 statistical procedures to data obtained Performed with the package. In the statistical technique of frequency, percentage (%), and Chi-square techniques were applied. Confidence interval, 0.01 and 0.05 were accepted and meaningful level. The survey participants to the level of schools achieving the objectives of Physical Education and Sports lessons gender, school location and type of training is not a disagreement with a significant variable in the opposite direction of the school facility status, students appreciate the importance of course, lack of class hours, the school administration and branch teachers of Physical Education on the support of teachers that have been identified deficiencies. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :