Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Farklı sportif etkinliklerin ilköğretim 2. kademe öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutum, sosyal beceri ve öz yeterlik düzeylerine etkileri

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1
Görüntülenme :
725
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim eğitim-öğretim müfredatında yer alan beden eğitimi ders programlarına ilave olarak uygulanacak farklı sportif etkinliklerin, öğrencilerin sosyal beceri, beden eğitimi dersine yönelik tutum ve öz yeterlik düzeyleri üzerine etkilerinin belirlenmesidir. Çalışmanın örneklem grubunu; ilköğretimin 2. Kademesinin 8.sınıfında okuyan 40 öğrenci( erkek:20, kadın:20) oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak; Zekai Pehlivan (1998) tarafından geliştirilen “Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği”, J.L.Matson ve arkadaşları (1983)tarafından geliştirilen “Matson Çocuklarda Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği” ve Ralf Schwarzer ve arkadaşları tarafından (1979) geliştirilen “Genel Öz yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmada kullanılacak ölçekler, ön test ve son test olarak katılımcılara uygulanmıştır. Örneklem grubu iki gruba ayrılmıştır. Birinci grup (kontrol grubu), çalışma sürecinde sadece normal eğitim-öğretim müfredatında yer alan beden eğitimi derslerine katılmıştır. İkinci grup (deney grubu) ise beden eğitimi derslerine ilave olarak uzmanlar tarafından uygulaması yapılan ve haftada 2 gün ( 4 saat) gerçekleştirilen farklı sportif etkinliklere (atletizm, eğitsel oyunlar, hareket eğitimi, dans eğitimi vb.) katılmıştır. Bu eğitimler, uzmanlar tarafından komut ve alıştırma stili uygulanarak 10 hafta boyunca gerçekleştirilmiştir. Verilerin istatistiksel analizi ve değerlendirilmesi sırasında Man Whitney U ve Wilcoxon Sign Rank testleri uygulandı. Örneklem grubunun ilk test ortalamalarının, cinsiyet değişkenine göre beden eğitimi dersine yönelik tutum, sosyal beceriler ve özgüven düzeyleri arasında fark olup olmadığı incelendiğinde, olumlu sosyal beceriler ve öz yeterlik düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Kontrol ve deney grubunun ilk testi ve son testleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı gözlenmiştir. Farklı sportif etkinliklerin, beden eğitimi dersine yönelik tutum, özyeterlik ve sosyal beceri düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yaratmadığı söylenebilir. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study it was aimed to determine the effects of different sporting events addition to physical education classes on 8th grader sudents’ attitude towards physical education, social skills and self efficacy. Participants included 40 8th grade students. “The Scale of Attitudes towards Physical Education Lessons” “The Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters” “General Self Efficacy Scale” was used as measurement devices. Participants were randomly attained in control or test groups. The test group participated different physical activities in addition to regular physical education classes for ten weeks (4 lessons per week). Control group did not participate any physical activities other than regular physical education class. Measurement devices were applied to both groups before and after 10 weeks period. Correlation analyses, Mann-Whitney U Test and Wilcoxon Sign Rank Test were used to analyze data set. Considering entire sample, comparison of pre test scores between male and female participants revealed that female participants have higher level of positive social skills and self efficacy than male participants. No significant differences were found between pre and post tests results in both control and test groups. Different sporting events, in addition to physical education classes may have no effect students’ attitudes towards physical education and sports lessons, social skills and self efficacy. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :