Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Examination of the trait anxiety levels among male basketball players in the ages from 13 to 15 in view of various variables

Yazar kurumları :
School of Physical Education and Sport, Gazi University1, School of Physical Education and Sport, Ahi Evran University2, School of Physical Education and Sport, Karamanoğlu Mehmetbey
Görüntülenme :
441
DOI :
Özet Türkçe :

What was intended with this study was to ascertain the Trait Anxiety levels of national team-nominee male basketball players between the ages of 13-15, and to investigate the differences thereof in view of personal variables. The study was participated by the whole of 102 national team-nominee sportspersons, having been selected from 81 cities, with an age average of 13.84 ± 0.592, and with a sports age average of 5.12± 1.80. As being the data collection tools, alongside the "Personal Information Form", the "Trait Anxiety Scale", which has been developed by Spielberg et al., and been adapted to Turkish by Öner & Le Compte, was used in the study. While the t-test and Single Direction Variance Analyses (ANOVA) were used in the analysis of the data, upon taking the percentage and frequency values, Krusukal Wallis Test was further used for non-parametric values, and the relevance at p<0.05 level was sought. From the findings of the research, the trait anxieties were found out to be high. Besides, a meaningful relevance between the variables of family income, educational levels of the parents, and school type with the trait anxieties was further ascertained. On the other hand, no meaningful relevance was found out between the variables of age, sports year, and the positions in play with the trait anxiety scores.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bu araştırmanın amacı; 13-15 yaş arası milli takım adayı erkek basketbolcuların Sürekli Kaygı düzeylerinin tespiti ve kişisel değişkenlere göre farklılıklarının araştırılmasıdır. Çalışmaya; milli takıma aday 81 ilden seçilen ve yaş ortalamaları 13,84 ± 0,592, spor yaşı ortalamaları 5,12± 1,80 olan 102 sporcunun tamamı gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; "Kişisel Bilgi Formu" ile beraber Spielberger ve ark tarafından geliştirilen, Öner ve Le Compte tarafından Türkçe'ye uyarlanan "Sürekli Kaygı Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde, yüzde ve frekans değerleri alınarak t- testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA), parametrik olmayan değerler için Krusukal Wallis Testi kullanılmış ve p<0.05 düzeyinde anlamlılık aranmıştır. Araştırma bulgularında; basketbolcuların sürekli kaygılarının yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca, aile gelir değişkeni, anne-baba eğitim düzeyi değişkeni ve okul türü değişkeni ile sürekli kaygıları arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Yaş, spor yılı ve oynadıkları mevki değişkenler ile sürekli kaygı puanları arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :