Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Examination of the effects of globalization over physical education and sports academies (sample of ankara)

Yazar kurumları :
Gazi University1
Görüntülenme :
494
DOI :
Özet Türkçe :

One of the most discussed topics in recent years is the question of globalization or nationalization (regionalization). In other words, strong capital dominated policy and modernizing technology, religion, and national identity, tradition, protection of cultural and linguistic differences on the resistance created. One of the major areas affected by the globalization is education and training institutions. The purpose of this study is to determine the viewpoints of academic staff related to the expected and observed effects of globalization on the dimensions of administration, finance, technology, research and instruction, and whether there are significant differences between academic staff’ viewpoints of expected and observed effects of globalization. The items were grouped in relating with the dimensions of administration, finance, technology, research and instruction. The reliability and validity analysis was made and Cronbach alfa reliability coefficient was found 0.98. Means, paired t- tests, non-paired t test, One way ANOVA and LSD were used in the analysis of data. According to the results of this research, academic staffs in PESA (Physical Education and Sports Academies) evaluate the effects of globalization as expected ones. However they assert that they could not entirely observe the expected effects of the referred dimensions of globalization.

Özet İngilizce :

Son yılların en tartışılan konularından biri küreselleşme mi yoksa ulusallaşma (bölgeselleşme) mi sorusudur. Diğer bir deyişle politika ve güçlü sermaye egemonyasındaki modernleşen teknolojinin, din ve milli kimlik, gelenek, kültür ve dil üzerinde oluşturduğu farklılıkların korunmasındaki karşı koyuşu! Küreselleşmenin etkilediği önemli alanlardan birisi de eğitim ve eğitim kurumlarıdır. Bu araştırma küreselleşmenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları (BESYO) üzerinde yönetim boyutundaki beklenen ve gözlenen etkilerini, öğretim elemanlarının görüşlerine dayanarak açıklamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla araştırmada iki alt sorun belirlenmiştir: BESYO’nda görev yapan öğretim üyelerinin, küreselleşmenin BESYO üzerindeki yönetim, finansman, teknoloji, araştırma, öğrenme/öğretme süreci boyutlarında (beş boyutta) “beklenen” ve “gözlenen” etkilerine ilişkin görüşleri nelerdir? Beklenen ve gözlenen etkilerine ilişkin görüşleri arasında fark var mıdır? Araştırma, varolan durumu betimleyen tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini Ankara’daki üniversitelerin BESYO’nda bulunan profesör, doçent, yardimci doçent ve araştirma görevlileri oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Araştırma aracının geçerlilik güvenirlik çalışmaları yapılmış, faktör analizi ile madde faktör yükleri hesaplanmıştır. Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ise 0.05 anlamlılık düzeyinde .98 olarak bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, BESYO’nda görevli öğretim elemanları, beş boyuttaki etkileri, küreselleşmenin beklenen etkileri olarak değerlendirmektedir. Küreselleşmenin sözü edilen boyutlardaki beklenen etkileri, BESYO’nda tam olarak gözlenmemektedir. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :