Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Evaluating the relationship between physical education teachers' social physique anxiety levels and job satisfaction

Yazar kurumları :
Ahi Evran University1, Karadeniz Technical Üniversity2
Görüntülenme :
564
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of the current study is to investigate the relationship between physical education teachers' social physique anxiety levels and job satisfaction. The participants of the study included 168 physical education teachers working in  cities  of Kırşehir  and  Konya.   The  data  collection  instruments  included  "Social  Physique  Anxiety  Inventory" developed  by Hart,  Leary,  and  Rejeski (1989)  and "Minesota Job  Satisfaction  Scale"  developed  by  Davis,  Weiss, England,  and  Lofquist  (1967).  Based  on the findings  obtained through  the study,  it  was  determined that  while there was not any significant difference in the total scores of social physique anxiety and in the sub-dimensions according to the variable of gender, job satisfaction scores of physical education female teachers were significantly higher than those of physical education male  teachers. While no correlation was found to exist between the subdimensions  of  negative  evaluation  and  physical  appearance  comfort,  a  negative correlation  was  found  between total scores of social physique anxiety and the scores of job satisfaction. 

Özet İngilizce :

Bu  çalışmanın  amacı,  beden  eğitimi  öğretmenlerinin  sosyal  fizik  kaygı  düzeyleri  ve  iş  doyumları  arasındaki ilişkinin  incelenmesidir.  Araştırmanın  çalışma  grubunu  Kırşehir  ve  Konya  illerinde  çalışan  168  beden  eğitimi öğretmeni  oluşturmuştur.  Araştırmada  veri  toplama  aracı  olarak  Hart,  Leary  ve  Rejeski  (1989)  tarafından geliştirilen  “Sosyal  Fizik  Kaygı  Envanteri”  ve  Davis,  Weiss,  England  ve  Lofquist  (1967)  tarafından  geliştirilen ”Minesota İş Doyum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, sosyal fizik kaygı toplam puanları ve alt boyutlarında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmazken, bayan beden eğitimi öğretmenlerinin  iş  doyum  puanları  erkeklere  oranla  anlamlı  derecede  yüksek  olduğu  belirlenmiştir.  Olumsuz değerlendirilme  ve fiziksel  görünüm  rahatlığı  alt  boyutuyla  iş  doyumu  arasında  bir  korelasyon  belirlenmezken sosyal fizik kaygı toplam puanlarıyla iş doyum puanları arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :