Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ege bölgesindeki gençlik ve spor il müdürlüklerinde çalışan personelin örgütsel bağlılıklarının araştırılması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1, Muğla Üniversitesi2
Görüntülenme :
476
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı; Ege bölgesinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde çalışan personelin örgütsel bağlılık düzeylerinin belirlenmesi ve demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini araştırılmasıdır. Çalışmaya Ege bölgesinde yer alan 8 ilden (Aydın, Uşak, Manisa, Denizli, İzmir, Afyon, Kütahya, Muğla) 141’i bay, 47’si bayan olmak üzere toplamda 188 kişi katılmıştır. Araştırmada personelin örgütsel bağlılıklarını ölçmek için Meyer ve Allen, (34) tarafından geliştirilmiş bulunan ve 9 sorudan oluşan örgütsel bağlılık ölçeğinin kısa formu uygulanmıştır. Anketlerin bazıları yüz yüze yöntemi ile doldurulmuş bazılarında ise posta ile katılımcılara ulaşılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS (16) İstatistik programı kullanılmış ve anlamlılık düzeyi (p<0,05) alınmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek için frekans analizi, cinsiyet ve medeni durumlarına göre örgütsel bağlılık düzeylerinin karşılaştırılmasında bağımsız gruplarda t-testi, kıdem ve eğitim durumlarına göre karşılaştırılmasında ise tek yönlü Varyans analizi; farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek içinde Tukey HSD testi uygulanmıştır. Örgütsel bağlılık ölçeğinden aldıkları puanların ortalamasını belirlemek içinde betimsel istatistikten yararlanılmıştır. Eğitim seviyeleri ile örgütsel bağlılıklarının karşılaştırılmasında anlamlı farklılıklara rastlanmıştır (p<0,05). 

Özet İngilizce :

The main objective of this study is to determine organizational commitment of personnel working at Provincial Directorates of Youth and Sports in Aegean region.141 male and 47 female individuals, 188 subjects in total from 8 provinces (Aydın, Uşak, Manisa, Denizli, İzmir, Afyon, Kütahya, Muğla) in Aegean region were involved in the study. For data collection, Organizational Commitment Scale developed by Meyer & Allen (34) consisting of 9 questions was used as an instrument. Data were collected from subjects through face-to-face interaction and post. SPSS (16.0) was employed for data analysis at the significance level of 0, 05.Specifically, frequencies were computed for the analysis of demographic information, independent samples t-tests were performed for the comparison of participants’ responses to organizational commitment scale in terms of marital status and gender and lastly, one-way ANOVA was conducted for the comparison of questionnaire results in terms of, seniority and education. The outcomes of the data analysis demonstrated significant differences only between education levels and organizational commitments of participants (p˂0, 05). 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :