Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Comparison of curiosity levels of physical education teachers to the teachers of other branches

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erciyes University1, Akdeniz University2
Görüntülenme :
605
DOI :
Özet Türkçe :

It is thought that a teacher with a sense of curiosity is more effective in arousing sense of curiosity of his/her students. In this regard; the study aimed to determine curiosity levels of branch teachers, to explore whether or not their curiosity levels differed in terms of the variables of gender, age, professional seniority (length of service) and marital status and to compare curiosity levels of physical education teachers to the teachers of other branches. The study was conducted with 388 branch teachers who taught in Kayseri during the academic year of 2011-2012. As the data collection tool; Curiosity Index (CI-3) [which was developed by Ainley (1987) (cited by Fulcher, 2004) and Turkish version of which was made by Demirel and Coşkun (2009)] was used. For the data analyses; descriptive statistics methods such as frequency (n), percentages (%), arithmetical means and standard deviation were used in order to analyze descriptive personal information. In order to detect the differences; such non-parametric tests as Mann Whitney U test and Kruskal-Wallis test were employed because the data did not follow a normal distribution and homogeneity conditions were not obtained in the variables of gender, age, marital status, professional seniority (length of service). In light of the findings; it was found out that curiosity levels of those branch teachers who were aged between 23 and 30, female and single were higher and that curiosity levels of physical education teachers were lower than other branch teachers in Kayseri. 

Özet İngilizce :

Merak duygusuna sahip bir öğretmenin öğrencisinin merak duygusunu harekete geçirmede daha etkili olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda Milli Eğitim Ortaöğretimde görev yapan branş öğretmenlerinin meraklılık düzeylerinin belirlenerek cinsiyet, yaş, mesleki kıdem ve medeni durum değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak ve beden eğitimi öğretmenlerinin meraklılık düzeylerini diğer branş öğretmenlerinin meraklılık düzeyleri ile karşılaştırmak amaçlanmıştır. Araştırma, 2011–2012 eğitim-öğretim yılında Kayseri’de görev yapan 388 branş öğretmeni üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, Ainley (1987) tarafından geliştirilen (Akt. Fulcher, 2004) ve Türkçe ’ye uyarlama çalışmaları Demirel ve Coşkun (2009) tarafından yapılan “Meraklılık Ölçeği (CI-3)” kullanılmıştır. Verilerin analizinde kişisel bilgiler için betimsel istatistik yöntemleri frekans (n), yüzde (%), aritmetik ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. Farklığı tespit etmek amacıyla; cinsiyet, yaş, medeni durum, mesleki kıdem değişkenlerinde normal dağılım ve homojenlik koşulları yerine gelmediği için Non-Parametrik testlerden Mann-Whitney U testi ve Kruskall Wallis testi uygulanmıştır. Sonuçlar 0,05 ve 0,01 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; Kayseri ilindeki; kadın, 23-30 yaş ve bekar branş öğretmenlerinin meraklılık düzeyleri yüksek ve beden eğitimi öğretmenlerinin meraklılık düzeyi diğer branş öğretmenlerine göre daha düşük bulunmuştur. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :