Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Akut gönüllülerinin örgütsel bağlılık düzeylerinin bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi1, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi2, Harp Akademileri Komutanlığı3
Görüntülenme :
501
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, arama kurtarma (AKUT) gönüllülerinin örgütsel bağlılık düzeylerinin bazı demografik değişkenler bakımından incelemektir. Çalışmaya 110 AKUT gönüllüsü katılmıştır. Çalışma da Allen ve Meyer tarafından geliştirilen “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışma amacı doğrultusunda ölçekte bulunan üç alt boyuttan, iki alt boyut kullanılmıştır. Çalışmada elde verilerin yüzde frekans dağılımları ile niceliksel verilerin karşılaştırılmasında iki grup durumunda, gruplar arası karşılaştırmalarında bağımsız örnekler (Independent samples) t testi kullanılmıştır. İkiden fazla gruplarda, gruplar arası karşılaştırmalarında Tek yönlü (One way) Anova testi ve farklılığa neden olan grubun tespitinde Tukey testi kullanılmıştır. Genel güvenirlik ve alt boyutların güvenirliği için Cronbach’s Alpha katsayısı hesaplanmıştır. Ölçeğin alfa değeri 0.82, duygusal bağlılık alt boyutu 0.74 ve zorunlu bağlılık alt boyutu 0.80 olarak çıkmıştır.AKUTgönüllülerinin örgütsel bağlılık düzeyleri ortalaması M=3.54 bulunmuştur. AKUTgönüllülerinin örgütsel bağlılık düzeyleri yaş, eğitim, örgütte bulunma süresi, meslek durumuna, cinsiyet ve medeni durum bakımından anlamlı olarak farklılık göstermemiştir(p>0.05). AKUTgönüllülerinin örgütsel bağlılık düzeylerinin arttırılması, AKUTgönüllüleri ile ilgili çalışmaların daha geniş örneklem gruplarıyla yapılması ve diğer değişkenler ile ilişkisinin incelenmesi önerilebilir. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study to examine the organizational commitment levels of Search and Rescue (AKUT) volunteers of in terms of some variables. 122 AKUT volunteers participated in the study. Organization Commitment Scale that was developed by Allen and Meyer was used. For the purpose of the study, two of the three sub-dimensions were used. SPSS.16 program was used for the analysis of the data. Percentage, frequency distributions were reflected. For different groups’ comparisons, the independent samples test was used. One-way ANOVA test was used for the groups more than two and Tukey Post Hoc test was used to determine the source of difference.For the general reliability and reliability of sub scales Cronbach’s Alpha coefficients was measured. Cronbach's alpha value of the scale was 0.76, subscale of emotional commitment was 0.74 and normative commitment subscale was 0.80. The AKUT volunteers’ levels of organizational commitment was found M=3.54. The AKUT volunteers’ levels of organizational commitment did not showed significant difference in terms of age, education, duration of being in organization, occupation, sex and marital status(p>0.05). As a further study, to enhance AKUT volunteers’ levels of organizational commitment, to design new studies in large samples in terms of correlations with other variables can be suggested. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :