Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Aday beden eğitimi öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme genel yeterlik algılarının belirlenmesi

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi1, Nevşehir Üniversitesi2
Görüntülenme :
556
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, aday beden eğitimi öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme genel yeterlik algılarını belirlemek ve aday öğretmenlerin yeterlik algıları arasında cinsiyet, öğrenim görülen okul ve alınan ölçme ve değerlendirme dersini yeterli görüp görmeme değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar olup olmadığını incelemektir. Çalışmaya Selçuk ve Gazi Üniversite’lerinin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul’larında öğrenim gören, 84’ü kız, 116’sı erkek toplam 200 aday öğretmen (yaş = 22.15±1.91) gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Nartgün (19) tarafından geliştirilen ve 24 maddeden oluşan “Öğretmen Adayları İçin Ölçme ve Değerlendirme Genel Yeterlik Algısı Ölçeği (ÖDGYAÖ)” kullanılmıştır. Ölçekte “temel kavramlar”, “ölçme teknikleri” ve “istatistiksel çözümleme ve raporlaştırma” adında üç alt boyut yer almaktadır. Elde edilen verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistik, Kolmogorov-Smirnov Z testi, Levene testi, Mann-Whitney U testi ve İki Yönlü MANOVA kullanılmıştır. Bulgulara göre, aday öğretmenlerin tüm ölçek ile temel kavramlar, ölçme teknikleri ve istatistiksel çözümleme ve raporlaştırma alt boyutlarına ilişkin ölçme ve değerlendirme genel yeterlik algıları düşük düzeydedir (Ortalama = 76.79±15.50; ortalama = 19.27±5.37; ortalama = 29.54±6.40, ortalama = 27.97±6.60). Yapılan inceleme sonucu, tüm ölçek ve üç alt boyuta ilişkin genel yeterlik algı puan ortalamaları arasında, alınan ölçme ve değerlendirme derslerini yeterli görüp görmeme değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Sonuç olarak, lisans öğrenimi sürecinde alınan ölçme ve değerlendirme derslerini yeterli görmeyen aday öğretmenlerin, yeterlik algılarının da düşük düzeyde olduğu söylenebilir. 

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to determine prospective physical education teachers’ measurement and evaluation common competencyperceptions and to analyze the significant  differences in prospective teachers’ perceptions in terms of gender, school  and whether measurement and evaluation course which they  took  beforewas sufficient. Total of 200 prospective teachers [84 female, 116 male (Age= 22.15±1.91) who studying in Department of Physical Education and Sports at Gazi and  Selcuk  Universities, participated  the  study  voluntarily. “Measurement  And Evaluation  Common  Competency Perception  Scale  For Prospective Teachers” which contains 24  statements  and  developed  by Nartgün  (1 9)  completed  as instrument to gather data.  The scale has three sub-scales called “basic concepts”, “measurement techniques” and “statistical analysis  and  report writing”.  To  analyze  data,  descriptive  statistics,  Kolmogorov-Smirnov  Z  test,  Levene’s  test,  MannWhitney  U  test  and  Two  Way  MANOVA  were  used.  According  to  the  results,  it  was  found  that  prospective teachers’ measurement  and  evaluation  common  competency  perception  levels with  reference  to  “whole  scale”,  “basic concepts”,“measurement techniques” and “statistical analysis and reporting”were low-key(Mean = 76.79±15.50; mean = 19.27±5.37; mean  =  29.54±6.40,  mean  =  27.97±6.60).  According  to  data  analyzed,  it  was  determined  that  there  are  statistically significantdifferencesamong common competency perception score means with reference to “whole scale” and the other three subscales  in terms of whether measurement and evaluation course which they  took before, was sufficient(p<0.05). Consequently,  it  can  be  said  that  competency  perception  levels  were  low-key  for  prospective  teachers  who  also  think measurement and evaluation course which they took in undergraduate education was not sufficient.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :