Kariyer Karar Verme Güçlüklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Öz: Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin kariyer karar verme güçlüklerinin sınıf düzeyine, cinsiyete,algılanan akademik başarı düzeyine ve algılanan sosyo-ekonomik düzeye, karar verme ve karar vermemedurumlarına, karara güven derecesine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Araştırma grubu, 9.sınıftan 508, 10. sınıftan 426, 11. sınıftan 349 ve 12. sınıftan 477 olmak üzere toplam 1760 öğrencidenoluşmaktadır. Veri toplamak için lise öğrencileri için Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeği’ninrevize edilmiş formu (KKVGÖ-LFR, Bacanlı, Doğan ve Hamamcı, 2012) ve Demografik Bilgi Formukullanılmıştır. Verileri analiz etmek için t testi ve MANOVA kullanılmıştır. Araştırma sonuçları kızlarınKKVGÖ-LFR’nin tümünün ve Hazırlık Eksikliği (HE), Bilgi Eksikliği (BE), ve Tutarsız Bilgi (TB) altölçeklerinin ölçtüğü kariyer karar verme güçlüklerinin erkeklerinkinden anlamlı olarak düşük olduğunugöstermiştir. Kız lise öğrencilerinin sınıf düzeyi yükseldikçe kariyer karar verme güçlük düzeylerininerkek öğrencilere göre anlamlı şekilde azaldığı bulunmuştur. Ayrıca, sonuçlar sosyo ekonomik düzeyve kararın önem derecesi yükseldikçe öğrencilerin kariyer karar verme güçlük düzeylerinin düştüğünügöstermiştir. Bunların yanı sıra sonuçlar kariyer kararını vermiş öğrencilerin kariyer karar vermegüçlüklerinin kararını vermemiş öğrencilerinkinden anlamlı olarak düşük olduğunu göstermiştir. Bulgularilgili literatüre dayanılarak tartışılmış, gelecek araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.Anahtar Sözcükler: kariyer karar verme güçlükleri, lise öğrencileri.Abstract: The purpose of this study was to examine whether the career decision making difficulties ofhigh school students differ according to grade level, gender, perceived academic achievement, perceivedsocial-economic level, decided and undecided students, and confidence levels of decision. The sampleconsisted of 508 students from 9th, 426 students from 10th, 349 students from 11th, 477 students from12th grade, and the total was 1760 high school students. Revised Form of Career Decision MakingDifficulties Questionnaire for high school students (CDMDQ-THR; Bacanlı, Doğan & Hamamcı, 2012)and Personal Information Form were used to collect data. MANOVA and t-test were used to analyze data.The results indicated that females’ scores on the CDDQ-THSR total scale, lack of readiness subscale,lack of information subscale and inconsistent information subscale were significantly lower than thoseof males. As the females’ grade level increased, the career decision-making difficulties scores on theCDDQ-THSR total scale, lack of readiness subscale, lack of information subscale and inconsistentinformation subscale scores significantly decreased than those of males. Moreover, results showed thatas socioeconomic status and severity of difficulties increase the career decision making difficulty scoresdecrease for all scales of all students. In addition, these career decision-making difficulties scores for allscales of the decided students are significantly lower than those of the undecided students. The results ofthe study were discussed in relation to literature and suggestions for the future studies were made.Keywords: career decision making difficulties, high school students.

The purpose of this study was to examine whether the career decision making difficulties of high school students differ according to grade level, gender, perceived academic achievement, perceived social-economic level, decided and undecided students, and confidence levels of decision. The sample consisted of 508 students from 9th, 426 students from 10th, 349 students from 11th, 477 students from 12th grade, and the total was 1760 high school students. Revised Form of Career Decision Making Difficulties Questionnaire for high school students (CDMDQ-THR; Bacanlı, Doğan & Hamamcı, 2012) and Personal Information Form were used to collect data. MANOVA and t-test were used to analyze data. The results indicated that females’ scores on the CDDQ-THSR total scale, lack of readiness subscale, lack of information subscale and inconsistent information subscale were significantly lower than those of males. As the females’ grade level increased, the career decision-making difficulties scores on the CDDQ-THSR total scale, lack of readiness subscale, lack of information subscale and inconsistent information subscale scores significantly decreased than those of males. Moreover, results showed that as socioeconomic status and severity of difficulties increase the career decision making difficulty scores decrease for all scales of all students. In addition, these career decision-making difficulties scores for all scales of the decided students are significantly lower than those of the undecided students. The results of the study were discussed in relation to literature and suggestions for the future studies were made

Kaynakça

Amir, T., & Gati, I. (2006). Facets of career decision- making difficulties. British Journal of Guidance and Counselling, 34, 483-503.

Bacanlı, F. (1995). Mesleki grup rehberliğinin lise öğrencilerinin mesleki olgunluk düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bacanlı, F. (2008). Career decision-making difficulties of Turkish adolescents. Counseling international perspective: Global demands and local needs. April 25-27, İstanbul (Oral Presentation).

Bacanlı, F. (2012). Kariyer karar verme güçlükleri ve meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançların ilişkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 37(4), 86-95.

Brown, S. D., & Rector, C. C. (2008). Conceptualizing and diagnosing problems in vocational decisionmaking. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.), Handbook of counseling psychology (4th Ed., pp. 392-407). New York: Wiley.

Creed, P. A. & Patton, W. (2003). Predicting two components of career maturity inschool based adolescents. Journal of Career Development, 29 (4), 277-290.

Crites, J. O. (1969). Vocational psychology. OHIO, United States of America: McGraw-HillBook Company.

Çakır, M. A. (2003). Bir mesleki grup rehberliği programının lise öğrencilerinin mesleki kararsızlık düzeylerine etkisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Lisans Tezi, Ankara.

Chartrand, J.M., Rose, M.L., Elliot, T.R., C. Marmarosh, C & Caldwell, C. (1993). Peeling back the onion: Personality, problem solving, and career decision making style correlates of career indecision. Journal of Career Assessment, 1, 66–82.

Creed, P. A., & Yin, W. O. (2006). Reliability and validity of a Chinese version of the career decision-making difficulties Questionnaire. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 6, 47-63.

Doğan, H. (2010). Kariyer karar verme grup rehberliği programının 9. sınıf öğrencilerinin kariyer karar verme güçlük düzeylerine etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

Fouad N., Cotter, E. W., & Kantamneni, N. (2009). The effectiveness of a career decision-making course. Jourmal of Career Assessment, 17, 338-347.

Gati, I., Amir, T. & Landman, S. (2010). Career counsellors’ perceptions of the severity of career decision-making difficulties. British Journal of Guidance&Counselling 38 (4), 293-408.

Gati, I., & Asher, I. (2001). The PIC model for career decision making: Prescreening, in-depth exploration, and choice. In F. T. L. Leong & A. Barak (Eds.), Contemporary models in voca tional psychology (pp. 7-54). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Gati, I., Asulin-Peretz, L., & Fisher, A. (2010). Emotional and personality-related career decision-making difficulties: A three-year follow-up. Submitted for publication.

Gati,I., Gadassi, R., Saka, N., Hadadi, Y., Ansenberg, N., Friedmann, R., & Asulin-Peretz, L. (2011), Emotional and personality-related aspects of career decision- making difficulties: Facets of career indecisiveness. Journal of Career Assessment. 19,1,3-20.

Gati, I., Krausz, M., & Osipow, S. H. (1996). A taxonomy of difficulties in career decision-making. Journal of Counseling Psychology, 43, 510-526.

Gati, I., & Saka, N. (2001a). High school students’ career related decision-making difficulties. Journal of Counseling and Development. 79, 331-340.

Gati, I., & Saka, N. (2001b). Internet-based versus paper- and-pencil assessment: Measuring career decision- making difficulties. Journal of Career Assessment, 9, 397-416.

Hijazi, Y., Tatar, M., & Gati, I. (2004). Career decision- making difficulties among Israeli and Palestinian Arab high-school seniors. Professional School Counseling, 8, 64- 72.

Harren, V. A. (1979). A model of career decision making for college students. Journal of Vocational Behavior, 14, 119- 133.

Jung, J.Y., McCormick, J., Gregory, G., & Barnett, K. (2011). Culture, motivation and vocational decision- making of Australian senior high school students in private schools. Australian Journal of Guidance and Counselling, 21, 85-106.

Kelly, K. R., & Lee, W. C. (2002). Mapping the domain of career decision problems. Journal of Vocational Behavior, 41, 302-326.

Kleiman, T., & Gati, I., Peterson, G., Sampson, J., Reardon, R. & Lenz, J. (2004). Dysfunctional thinking and difficulties in career decision making. Journal of Career Assessment, 12, 312-331.

Lancaster, B. P., Rudolph, C. E., Perkins, T. S., & Patten, T. G. (1999). The reliability and validity of the Career Decision Difficulties Questionnaire. Journal of Career Assessment, 7, 393-413.

Luzzo, D. A. (1995). Gender differences in college students’ careermaturity and perceived barriers in career development. Journalof Counseling & Development, 73, 319–322.

Mann, L., R. Harmoni,& C. Power. (1989). Adolescent decision-making: the development of competence. Journal of Adolescence, 12, 265-278.

Mau, W. C. (2001). Assessing career decision-making difficulties: A cross-cultural study. Journal of Career Assessment, 9, 353-364.

Mau, W.C. (2004). Cultural dimensions of career decision- making difficulties. The Career Development Quarterly, 53, 67-78.

Morgan, T., & Ness, D. (2003), Career decision making difficulties of first year students. The Canadian Journal of Career Development, 2, 33-37.

Mutlu, T. (2011) Lise öğrencilerinde kariyer kararı verme güçlükleri. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Osipow, S. H. & Gati, I. (1998). Construct and concurrent validity of the career decision-making difficulties questionnaire. Journal of Career Assessment, 6, 347- 364.

Patton, W. & Creed, P. (2001). Developmental issues in career maturity and career decision status. The Career Development Quarterly, 49, 336-351.

Patton, W. & Lokan, J. (2001). Perspectives on Donald Super’s construct of careermaturity. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 1, 31-48.

Sevim, A.S. (2006). Religious tendency and gender roles: Predictors of the attitudes toward women’s work roles? Social Behaviour and Personality, 34(1), 77-86.

Super, D. E. (1963). The definition and measurement of early career behavior: A first formulation. Personnel and Guidance Journal, 41(9), 775-780.

Super, D. E. (1990). A life span, life-space approach to career development. In D. Brown, & L.Brooks (Eds.), Career choice and development (2.ed., pp. 197-261) San Francisco: Jossey–Bass.

Sürücü, M.(2005). Lise öğrencilerinin mesleki olgunlukları ve algıladıkları sosyal destekleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. G.Ü.Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara.

Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (1996). Using multivariate statistics (3rd ed.). New York: HarperCollins.

Tien, H. S. (2001). Career decision-making difficulties perceived by college students in Taiwan. Bulletin of Educational Psychology, 33, 87-98.

Tien, H. L. S. (2005). The validation of the career decision making difficulties scale in a Chinese culture. Journal of Career Assessment, 13, 114-127.