Duygusal ve Kişilik İlişkili Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeği’nin Kısa Formu

Duygusal ve kişilik ilişkili kariyer karar verme güçlükleri temel olarak duygusal ve kişilik ilişkilifaktörlerden kaynaklanmakta olup kariyer karar vermede bireyin yaşamış olduğu daha şiddetli, dahayoğun ve güçlü kararsızlığı içermektedir. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı Duygusal ve Kişilik İlişkiliKariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeği’nin kısa formunun geçerliğini ve güvenirliğini incelemektir.Ölçek geçerlik ve güvenirlik çalışmaları için 428 kişilik lise öğrenci grubuna uygulanmıştır. Ölçeğin yapıgeçerliği doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiş ve analiz sonucunda elde edilen uyum iyiliği katsayılarıkabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Uyum geçerliği için ölçek, Kişisel Kararsızlık Ölçeği ile birlikte145 kişilik lise öğrenci grubuna uygulanmış ve iki ölçek arasında pozitif anlamlı bir ilişki bulunmuştur.Ölçeğin tamamının Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı .88, üç hafta ara ile uygulanması ile elde edilentest-tekrar test korelasyon katsayısı .70 olarak bulunmuştur. Ölçeğin psikometrik özellikleri ile ilgilielde edilen bulguların yeterli düzeyde olduğu ve kariyer karar verme güçlükleri ile ilgili araştırmalardakullanılabilecek kullanışlı bir yapı ve özelliğe sahip olduğu kanısına ulaşılmıştır. Geçerliği test edilenölçeğin lise öğrencilerinin kariyer kararsızlığı ile yapılacak çalışmalarda önemli bir boşluğu dolduracağıumulmaktadır.

Emotional and personality related career decision making difficulties basically result from emotional and personality related factors and include stronger a more intense indecisiveness that an individual experiences in decision making. In this respect, the purpose of this study is to examine the reliability and validity of the short form of Emotional and Personality related Career Decision Making Scale. The scale was applied with a high school student group of 428 for the reliability and validity study. The structural validity of the scale was tested with a confirmatory factor analysis and the goodness of fit coefficients obtained at the end of the analysis was found to be at acceptable levels. The scale was also applied with a high school student group of 145 along with the Personal Indecisiveness Scale for similar scales validity and a positively significant relationship was found between the two scales. The Cronbach Alpha internal consistency coefficient for the whole scale was .88 and test-retest correlation coefficient obtained when the scale was reapplied after three weeks was .70. It was concluded that findings obtained regarding the psychometric characteristics of the scale were at a sufficient level and had useful structure and properties to be used in research related with career decision making difficulties. It is expected that the scale the validity of which was tested would fill a significant gap in research regarding career indecisiveness of high school students

Kaynakça

Albion, M. J. ve Fogarty, G. J. (2002). Factors influencing career decision making in adolescents and adults. Journal of Career Assessment, 10, 91–126. doi:10.1177/1069072702010001006

Bacanlı, F. (2005). Kişisel Kararsızlık Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. İçinde Y. Kuzgun ve F. Bacanlı (Ed.), Rehberlik ve psikolojik danışmada kullanılan ölçme araçları ve programlar dizisi:1 (s. 111-140). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Bacanlı, F. (2008, April). Career decision-making difficulties of Turkish adolescents. Paper presented at Counseling International Perspective: Global Demands and Local Needs, Bahçeşehir University, İstanbul, Turkey.

Bacanlı, F. (2012). Kariyer karar verme güçlükleri ve meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançların ilişkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(37), 86-95.

Bacanlı, F., Eşici, H. ve Özünlü, M. B. (2013). Kariyer karar verme güçlüklerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(40), 198-211.

Betz, N. E. ve Serling, D. A. (1993). Construct validity of fear of commitment as an indicator of career indecisiveness. Journal of Career Assessment, 1, 21–34.

Büyükgöze-Kavas, A. (2012). Kariyer Karar Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(38), 159-168.

Chartrand, J. M., Rose, M. L., Elliot, T. R., Marmarosh, C. ve Caldwell, C. (1993). Peeling back the onion: Personality, problem solving, and career decision making style correlates of career indecision. Journal of Career Assessment, 1, 66-82.

Costa, P. T. Jr. ve McCrae, R. R. (1992). Manual of the revised NEO personality inventory. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.

Çakır, M. A. (2004). Mesleki karar envanterinin geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37, 1-14.

Di Fabio, A., Palazzeschi, L., Asulin-Peretz, L. ve Gati, I. (2013). Career indecision versus indecisiveness: Associations with personality traits and emotional intelligence. Journal of Career Assessment, 21, 42-56. doi:10.1177/1069072712454698

Fuqua, D. R. ve Hartman, B. W. (1983). Differential diagnosis and treatment of career indecision. Personnel and Guidance Journal. 62, 27-29.

Frost, R. O. ve Shows, D. L. (1993). The nature and measurement of compulsive indecisiveness. Behaviour Research and Therapy, 31, 683-692.

Gati, I. ve Asher, I. (2001). The PIC model for career decision making: Prescreening, In-depth exploration, and choice. In F. T. L. Leong & A. Barak (Eds.), Contemporary models in vocational psychology (pp. 7–54). Mahwah , NJ: Erlbaum.

Gati, I., Amir, T. ve Landman, S. (2010). Career counselors’ perceptions of the severity of career decision-making difficulties. British Journal of Guidance and Counselling, 38, 393-408. doi: 10.1080/03069885.2010.503700

Gati, I., Asulin-Peretz, L. ve Fisher, A. (2012). Emotional and personality-related aspects of career decision-making difficulties: A 3-year follow-up. The Counseling Psychologist, 40, 6-27. doi:10.1177/0011000011398726

Gati, I., Gadassi, R., Saka, N., Hadadi, Y., Ansenberg, N., Friedman, R. ve Asulin-Peretz, L. (2011). Emotional and personality- related aspects of career decision-making difficulties: Facets of career indecisiveness. Journal of Career Assessment, 19, 3-20. doi: 10.1177/1069072710382525

Gati, I., Krausz, M. ve Osipow, S. H. (1996). A taxonomy of difficulties in career decision making. Journal of Counseling Psychology, 43, 510-526.

Ginevra, M. C., Nota, L. Soresi, S. ve Gati, I. (2012). Career decision-making profiles of Italian adolescents. Journal of Career Assessment. doi: 10.1177/1069072712448739

Gülüm, İ. V. & Dağ, İ. (2012). Tekrarlayıcı Düşünme Ölçeği ve Bilişsel Esneklik Envanteri’nin Türkçe’ye uyarlanması, geçerliliği ve güvenilirliği. Anatolian Journal of Psychiatry, 13, 216-223.

Jöreskog, K. ve Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural equation modeling with the SIMPLIS command language. Lincolnwood, IL: Scientific Software International.

Jin, L., Nam, S. K., Joo, G. ve Yang, E. (2014) Validation Korean translation of the emotional and personality-related career decision making difficulties scale-short form (EPCD-SF). Journal of Career Assessment (in press).

Kelloway, E. K. (1998). Using LISREL for structural equation modelling: A researcher’s guide. USA, Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Kleiman, T., Gati, I., Peterson, G., Sampson, J., Reardon, R. ve Lenz, J. (2004). Dysfunctional thinking and difficulties in career decision making. Journal of Career Assessment, 12, 213-331. doi: 10.1177/1069072704266673

Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling. New York, NY: Guilford Press.

Leong, F. T. L. ve Chervinko, S. (1996). Construct validity of career indecision: Negative personality traits as predictors of career indecision. Journal of Career Assessment, 4, 315-329. doi:10.1177/106907279600400306

McIlveen, P., Burton, L. J. ve Beccaria, G. (2013). A short form of the career futures inventory. Journal of Career Assessment, 21, 127-138.

Meldahl, J. M. ve Muchinsky, P. M. (1997). The neurotic dimension of vocational indecision: Gender Saka, N., Gati, I. ve Kelly, K. R. (2008). Emotional and comparability? Journal of Career Assessment, 5, 317- 331. doi:10.1177/106907279700500305

Nunnally, J. C. ve Bernstein, I. H. (1994). Psychometric theory (3rd ed.). New York, NY: McGraw-Hill.

Osipow, S. H. (1999). Assessing career indecision. Journal of Vocational Behavior, 55, 147-154.

Öner, N. ve Le Compte, A. (1998). Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri el kitabı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

Öztemel, K. (2012). Kariyer kararsızlığı ile mesleki karar verme öz yetkinlik ve kontrol odağı arasındaki ilişkiler. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 459-477.

Öztemel, K. (2013a). Testing the validity of the emotional and personality-related career decision- making difficulties questionnaire in Turkish culture. Journal of Career Development, 40, 390-407. doi: 10.1177/0894845312468060

Öztemel, K. (2013b). An investigation of career indecision level of high school students: Relationships with personal indecisiveness and anxiety. The Online Journal of Counseling and Education, 2(3), 46-58.

Öztemel, K. (2013c). Career indecisiveness of Turkish high school students: Associations with personality characteristics. Journal of Career Assessment (in press).

Rounds, B. J. ve Tinsley, H. E. A. (1984). Diagnosis and treatment of vocational problems. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.), Handbook of counseling psychology (pp. 137-177). New York: John Wiley.

Santos, P. J. (2001). Predictors of generalized indecision among Portuguese secondary school students. Journal of Career Assessment, 9, 381-396. doi:10.1177/106907270100900405

Saka, N. ve Gati, I. (2007). Emotional and personality- related aspects of persistent career decision-making difficulties. Journal of Vocational Behavior, 71, 340- 358. doi:10.1016/j.jvb.2007.08.003 personality-related aspects of career decision-making difficulties. Journal of Career Assessment, 16, 403- 424. doi:10.1177/1069072708318900

Sattath, S. ve Tversky, A. (1977). Additive similarity trees. Psychometrika, 42, 319-345.

Schumacker, R. E. ve Lomax, R. G. (1996). A beginner’s guide to structural equation modeling. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Salomone, P. R. (1982). Difficult cases in career counseling: II-The indecisive client. Personnel and Guidance Journal, 60, 496–500.

Slaney, R. B. (1988). The assessment of career decision- making. In W.B. Walsh & S.H. Osipow (Eds.), Career decision making (pp. 33-76). Hillsdale, N.J.: Erlbaum.

Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.

Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş. Temel ilkeler ve LISREL uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayınları

Taylor, K. M. ve Betz, N. E. (1983). Applications of self- efficacy theory to the understanding and treatment of career indecision. Journal of Vocational Behavior, 22, 63-81.

Tien, H. L. S. (2005). The validation of the career decision making difficulties scale in a Chinese culture. Journal of Career Assessment, 13, 114–127. doi:10.1177/1069072704270327

Tinsley, H. E. (1992). Career decision making and career indecision. Journal of Vocational Behavior, 41, 209–211.

Wei, M., Russell, D. W., Mallinckrodt, B. & Vogel, D. L. (2007). The Experiences in Close Relationship Scale (ECR)-short form: Reliability, validity, and factor structure. Journal of Personality Assessment, 88(2), 187-204. doi:10.1080/00223890701268041

Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal / 2014, 5 (42)