İslam’a Göre Uluslararası İlişkileri ve Dış Politikayı Düzenleyen Esaslar

Bu makalede İslam perspektifinde uluslararası ilişkileri ve dış politikayı düzenleyen esaslar irdelenmektedir. Bu bağlamda, iki temel nokta üzerinde durulmuştur. Bu temel noktaların ilki İslam’da uluslararası ilişkileri düzenleyen esasları ortaya koymaktır. Bu çerçevede tüm boyutlarıyla olmamakla beraber bu sınırlı makalede öncelikle bu ilişkileri düzenleyen esaslar, Kur’an’daki ilkesel dayanakları açısından barışın egemen olması, savaş ve antlaşma şeklinde üç ayrı başlık altında incelenecektir. İkinci temel nokta ise İslam Devleti’nin Müslüman ve Müslüman olmayan ülkelerle olan dış politikasını ortaya koymaktır. Bu çerçevede İslam Devleti’nin dış ilişkileri, Kur’an’daki ilkesel dayanaklarının yanı sıra Hz. Peygamber’in uygulamaları da takip edilerek Müslüman ülkelerin birbirleriyle ve gayri Müslim ülkelerle olan ilişkileri şeklinde iki kategoride açıklanmıştır.

Principle Governing of International Relation and Foreign Policy According to Islam

In this article, the principles of international relations and foreign policy in the perspective of Islam are analyzed. In this context two main points are emphasized. The first of these key points is to revealed the principles that regulate international relations in Islam. In this context, although not in all its dimensions, in this limited article, the principles governing these relations will be examined under three separate titles as peace prevailing in terms of their principal basis in the Qur'an, war and treaty. The second main point is to reveal the foreign policy of the Islamic State. In this context, the external relations of the Islamic State, as well as their principal bases in the Qur'an, Following the applications of the Prophet, as the relations of Muslim countries with each other and non-Muslim countries, are explained in two categories.

Kaynakça

Ansay, Sabri Şakir Hukuk Tarihinde İslam Hukuku, Ankara: Turhan Kitabevi, 1958.

Cezviyye, İbnu'l-Kayyım. Zâdü'1-Maâd. Mısır, 1973.

Ebu Yusuf, Kitabü’l Harac. İstanbul: Hisar Yayınları, 1973.

Fârûkî, İsmail Râci - Luis Lamia. İslâm Kültür Atlası. Trc. M. Okan - Zerrin Kibaroğlu. İstanbul: İnkılap Yayınları, 1991.

Hallaf, Abdulvehhab. Siyasetü 'ş-Şer'iyye. Kahire, 1931.

Hamidullah, Muhammed. Hz. Peygamberin Savaşları. Trc. Salih Tuğ. İstanbul: Yağmur Yayınları, 1972.

Hamidullah, Muhammed. İslam’da Devlet İdaresi. Trc. Kemal Kuşçu. İstanbul: Nur Yayınları, 1979.

Hamidullah, Muhammed. Serahsi'nin Devletler Umumi Hukukundaki Hissesi. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1965.

Hâşimî, M. Ali. Kur’an ve Sünnete Göre Müslüman Toplumu. Trc. M. Beşir Eryarsoy. İstanbul: Risale Yayınları, 2005.

İbn Hişam. Siretü’n-Nebevi. Thk. Mustafa es-Sika - İbrahim Ebyar. Beyrut, 1971.

Kasan, Ebu Bekr b. Mes’ud Bedâyiu's Sanayi fi Tertibi'ş Serâyi. Beyrut, 1974.

Meray, Seha L. Devletler Hukukuna Giriş. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1968.

Meriç, Cemil. BuÜlke. İstanbul: İletişim Yayınları, 2002.

Mevdudi, Ebu'l-Ala. Tefhîmu’l Kur’an. Trc. M. Han Kayani vd. İstanbul: İnsan Yayınları, 2005.

Özafşar, Mehmet Emin. İslâm’a Giriş. İstanbul: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2007.

Özel, Ahmet. İslam Hukukunda Ülke Kavramı. İstanbul: Marifet Yayınları, 1982.

Serahsi, Muhammed b. Ahmed El-Mebsut. Beyrut, 1978.

Taberî, Ebû Cafer M. Târîhu’l-Ümem ve’l-Mulûk. Nşr. M. Ebû’l-Fadl İbrâhîm. Beyrut, 1966.

Turnagil, Ahmet Reşit. İslamiyet ve Milletler Hukuku. İstanbul: Sebil Yayınları, 1972.

Yakıt, İsmail. Hz. Peygamberi Anlamak. İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2010.