İLMİLiKTEN VE İLMİ NEZAKETTEN YOKSUN BİR TENKİDE CEVAP

Öz Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten'in 1993 yılı sayısının "Tanıtma, tahlil ve tenkitler" bölümünde sayın Dr. Rıdvan Öztürk'ün Doç. Dr. Sultan Mahmut Kaşgarlı-Modern Uygur Türkçesi Grameri başlıklı tanıtma, tahlil ve tenkit içerikli makalesi yayımlanmıştır. Dr. Rıdvan Öztürk'ün makalesi benim yazdığım Modern Uygur Türkçesi Grameri isimli kitabımı tanıtmak ve üzerinde tenkidi yorum yapmak için yazılan bir makale şeklinde görünse de art niyetli bir makaledir.
Anahtar Kelimeler:

İLMİ, TENKİT

Kaynakça

---

---

---

---

---