Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi

Yıl 2014 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı kapsamında, öğrencilerin öğrenme stillerine uygun öğrenme etkinliklerinin akademik başarı ve tutuma etkileri: fonksiyon ve türev kavramı örneklemesi

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi1, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi2, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü3 Dokuz Eylül Üniversitesi4, Buca Eğitim Fak
Görüntülenme :
328
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı kapsamında, öğrencilerin öğrenme stillerine uygun öğrenme etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarılarına ve matematiğe yönelik tutumlarına etkilerini belirlemektir. Araştırma yarı deneysel bir çalışmadır ve kontrol gruplu ön test-son test modeline dayanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında bir devlet lisesindeki öğrencilerden oluşmaktadır. Bu çalışmada fonksiyon ve türev kavramlarının öğrenimi sürecinde, McCarthy’nin 8 aşamalı 4MAT sistemi benimsenerek öğrencilerin öğrenme stillerine uygun öğrenme etkinlikleri geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Kişisel bilgi formu, rutin olmayan problemler ve matematik tutum ölçeği veri toplama araçları ile veriler toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde betimsel ve parametrik olmayan istatistiksel analizler kullanılmıştır. Derlenen verilerin analizi sonucunda, öğrenme stillerine uygun etkinliklerle gerçekleştirilen öğrenme sürecinin öğrencilerin akademik başarılarını arttırdığı ve problem çözme becerilerini geliştirdiği belirlenmiştir. Buna karşın uygulamanın, öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yaratmadığı görülmüştür.

Özet İngilizce :

students’ learning styles on students’ academic success and attitude towards mathematics within a scope of constructivist learning approach. The study had a semiexperimental research design based on the pre test-post test model with a control group. The participants of the study were students studying at a state high school in the 2010-2011 academic year. As part of the study, activities which were suitable to the students’ learning styles were developed within the scope of constructivist learning approach in line with McCarthy’s 4MAT system with 8 steps of learning and used for the learning of the concepts of function and derivative. Data were collected using data collection tools such as a personal information form, non-routine problems and a mathematics attitude scale. Descriptive and non-parametric statistics were used for the analysis of quantitative data. Data analysis indicated that, the learning process in which activities appropriate for students’ learning styles were used to contribute to an increase in the students’ academic success and problem solving skills. Yet, there was no statistically significant difference in students’ attitudes towards mathematics.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :