Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi

Yıl 2014 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin istatistiğe karşı tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
KTÜ1, Fatih Eğitim Fakültesi2, İlköğretim Matematik Eğitimi ABD3, KTÜ4, Fatih Eğitim Fakültesi5, İlköğretim Matematik Eğit
Görüntülenme :
295
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin istatistiğe karşı tutumları ile cinsiyet, sınıf seviyesi ve matematik başarıları değişenleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Trabzon ilinde ortaokul 7. ve 8. sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 2012-2013 eğitim öğretim yılı II. döneminde Trabzon ilinde dört ortaokulun 7. ve 8. sınıfta öğrenim gören 207 kız ve 165 erkek olmak üzere toplam 372 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanması için Yılmaz (2006a) tarafından geliştirilen İstatistik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca örneklemin cinsiyet, sınıf seviyesi ve matematik başarılarının belirlenmesi için kişisel bilgi formu oluşturulmuştur. Analiz aşamasında betimsel istatistikler ile birlikte ortalamalar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığına bakmak için bağımsız t-testi ve ANOVA kullanılmıştır. Araştırma sonunda cinsiyetin, sınıf seviyesinin ve matematik başarısının istatistiğe karşı tutumu etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, it was aimed to investigate the relationship among of 7th and 8th grade middle school students’ attitudes towards statistics and variables of gender, grade level and mathematics achievements. The universe of the study consisted of 7th and 8th grade students who are studying at middle school in Trabzon. The sample of the study included 372 (207 female and 165 male) 7th and 8th grade students who are studying at four different middle schools in Trabzon. Statistical Attitude Scale which was developed by Yılmaz (2006a) was used in order to gather the data. Besides, the personal information form was used to determine the gender, grade level and mathematics achievement of the sample as another data collective tool. During analysis, with the descriptive statistics, t-test and ANOVA was used in order to reveal whether the difference among the means were significant. At the end of the study it was concluded that the variables of gender, grade level and mathematics achievement affect the attitudes towards statistics.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :