Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Birinci sınıf öğretmen adaylarının matematiğe yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi

Yazar kurumları :
Malatya Bilim ve Sanat Merkezi1, İnönü Üniversitesi2
Görüntülenme :
301
DOI :
Özet Türkçe :

Bu  çalışmanın  amacı,  ilk  ve  ortaokul  öğretmen  adaylarının  matematiğe  yönelik tutumlarını  incelemektir.  Çalışmanın  verileri  2010-2011  eğitim-öğretim  yılında İnönü  Üniversitesi  Eğitim  Fakültesi’nde  öğrenim  gö1ren  52’si  Sınıf Öğretmenliği
(SÖ), 90’ı Fen Bilgisi Öğretmenliği (FÖ), 31’i İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İMÖ)  ve  27’si  Bilgisayar  ve  Öğretim  Teknolojileri  Öğretmenliği  (BÖTE)  olmak üzere  toplam  200  öğretmen  adayına;  Duatepe  ve  Çilesiz  (1999)  tarafından geliştirilen  likert  tipi  “Matematik  Tutum  Ölçeği”  uygulanarak  elde  edilmiştir. Ölçeğin  güvenirliği  için  yapılan  Cronbach  Alpha  güvenirlik  analizinde,  güvenirlik katsayısı 0,943 olarak tespit edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde yüzde, frekans, aritmetik  ortalama,  Mann-  Whitney  U  Testi  ve  Kruskal  Wallis  Testi’den yararlanılmıştır.  Elde  edilen  bulgulardan:  Matematik  tutum  düzeyleri  kızların erkeklere  göre;  İMÖ  öğrencilerinin  SÖ,  FÖ  ve  BÖTE  öğrencilerine  göre  daha yüksek  olduğu;  22  yaşındaki  öğrencilerin  diğer  yaş  grubundaki  öğrencilere göre
daha düşük olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to investigate the attitudes of the elementary and junior high school teacher candidates’ towards mathematics according to some variables. The  data  of  this  study,  were  obtained   by  200  elementary  and  junior high  school teacher  candidates’  from  Inonu  Universty,  Faculty  of  Education  in  2010-2011 education  terms.  Data  was  collected  by  “Attitude  Towards  Mathematics  Scale” developed by Duatepe and Çilesiz (1999). The reliability level of the scale is 0,943 and this level is high for that research. Analysis of the data, percentage, frequency, mean, Mann-Whitney U test and Kruskal-Wallis Test was used. The data obtained show that attitude levels in mathematics of girls is higher than boys ; attitude levels in mathematics of primary mathematics education students are higher than computer education, science and technology education and primary school education students.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :