Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

2008-2013 yılları arasındaki sbs matematik sorularının pisa matematik yeterlik düzeylerine göre sınıflandırılması

Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fak. İlköğretim Bölümü1, Yüksek Lisans Öğrencisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi2
Görüntülenme :
235
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitimin temel hedeflerinden biri, öğrencileri içinde yaşadıkları çağın şartlarına hazır hale getirmektir. Bu çerçeveden bakıldığında çağımızda matematik eğitimindeki anlayış öğrencilere “Ne öğretelim?” sorusuna yanıt aramak yerine öğrettiklerimizi hayatlarında “Nasıl kullanabilirler?” sorusuna yanıt aramak şeklinde değişmiştir. Başka bir deyiş ile öğrenciler artık okuryazarlık kavramı altında buluşturulmaya çalışılıp; öğrencilerin bilgilerini günlük yaşamda kullanmak, mantıksal çıkarımlar yapmak, çeşitli durumlarla ilgili problemleri yorumlamak ve çözmek için öğrendiklerinden çıkarımlar yapma kapasitelerini geliştirmek eğitimin temel amaçları arasında yer almıştır. Bu bağlamda bakılacak olursa belirtilen amaçları öğrencilerin ne ölçüde kazandığını ve bu kazanımların düzeylerini belirlemek için 3 yılda bir yapılan uluslararası PİSA sınavı yapılmakta ve bütün disiplinler için PİSA yeterlilik düzeyleri belirlenmektedir. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı ülkemizde uygulanan SBS sınavlarında 2008-2013 yılları arasında sorulan matematik sorularını PISA yeterlik ölçeğine göre sınıflayıp incelemektir. Yapılan bu çalışmada veriler, nitel araştırma veri toplama yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılarak toplanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına bakılacak olursa; çalışmada incelenen 2008-2013 yılları arasında SBS sınavlarındaki matematik sorularının bütün seviyelere uygun sorular olmadığı görülmüştür. Soruların genel olarak 2, 3 ve 4. seviyede yer aldıkları, en üst seviye olan 5. seviyede 1 tane, 6. seviyede ise herhangi bir sorunun bulunmadığı görülmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan SBS sınavında üst seviyelerde soruların bulunmaması ise düşündürücüdür. Bu nedenle SBS sınavında sorulan matematik sorularının tekrar gözden geçirilmesi ve her seviyede soru hazırlanarak ölçme yapılması önerilmektedir.

Özet İngilizce :

One of the main objectives of the education is students are ready to make the conditions of the age in which they live. From this perspective approach of mathematics education changed in our age looking for answers to the question as instead of "what we teach them?", "How they use our teaching which their life?". In other words, the main purpose of education is our students collected under the mathematical literacy. Then teach them which students' knowledge which use in everyday life, to make logical inferences, interpret and solve problems related to the various situations. The purpose of this study was implemented in our country between the years of 2008-2013 SBS questions examined and categorized according to the scale which PISA mathematics proficiency. In this study, data was collected using qualitative research techniques, document analysis methods of data collection. The results of the study, the questions examined in this study all levels of math exams in 2008-2013 SBS was not appropriate questions. Questions in general 2, 3 and 4 levels of which they are located, exams include just one question which is the highest level of 5 and there have not been any questions level 6. SBS administered by the Ministry of National Education thought-provoking the absence of the upper levels questions. For this reason, math questions of SBS should be every level and be prepared questions reconsideration measurement is recommended.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :