ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EKONOMİK KALKINMA ALGILARININ ANALİZİ

Ekonomik kalkınma tarih boyunca bütün toplumlarda önemli olmuştur. Kalkınma iktisadının gelişme süreci içerisinde ortaya çıkan kavramlar toplumun farklı kesimleri tarafından farklı algılanabilmektedir. Bu çalışmada, Trakya Üniversitesi 2015-2016 öğretim yılında İktisat Bölümünde okuyan 288 öğrenciye 12 tanesi Likert tipi soru olmak üzere, kalkınma ve Türkiye Ekonomisi üzerine, toplam 38 soru sorulup anlamlı farklılıklar olup olmadığı SPSS 17.0 (Statistical Packet for Social Scieces) programı kullanılarak test edilmiştir. Katılımcıların, cinsiyet değişkeni bakımından sektör tercihinde, gelir değişkeni bakımından tarıma verilen destekler, öğretim programı değişkeni bakımından asgari ücret düzeyinde, sınıf değişkeni bakımından bölüm memnuniyeti, aile geliri değişkeni bakımından geçim sıkıntısı çekmede, yaş değişkeni bakımından asgari ücret düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Mann-Whitney U test sonucuna göre cinsiyet değişkeni bakımından mali destekler ve turizmin gelişmesinin kalkınma için önemli olduğunu düşünenler arasında bir farklılık bulunmuştur. Kruskal Wallis test sonucuna göre bireysel aylık gelir, sınıf ve aile geliri değişkenlerinde sırasıyla tarımın gelişmesi, bölgesel markalar yaratılması, sektörlerarası işbirliği, kültürel ve sosyal gelişmenin kalkınma için önemli olduğunu düşünenler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Sonuç olarak, öğrencilerin, kalkınma ve Türkiye Ekonomisi algılarında, eğitim düzeyleri kadar demografik özellikleri bakımından da önemli farklılaşmalar saptanmıştır

ANALYSIS FOR PERCEPTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS ON ECONOMIC DEVELOPMENT

Economic development has been important in all societies throughout the history. Today, the concept of economic development is differently perceived by different segments of society. In this study, a total of 38 questions about development and Turkish Economy are asked to 288 students in Trakya University/Department of Economics in 2015 academic year and significant differences were tested by SPSS 17.0 (Statistical Packet for Social Scieces). There are statistically significant differences according to the participants’ gender, income, educational course, grade, family income variables. Also, there are statistically significant differences for gender in Mann-Whitney U and for individual income, grade and family income in Kruskal-Wallis test results. Consequently, it is observed that demographic characteristics of students are more dominant than the educational level of students on their development and Turkish Economy perceptions