TWITTER'IN GÜNDEM BELİRLEMESİ BAĞLAMINDA EVLİLİK PROGRAMLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ

Öz Kitle iletişim araçlarının hayatlarımıza girmesiyle birlikte bireyleri etkilediği yönünde çok sayıda araştırma da alanyazında yer almaya başlamıştır. Medyanın tek taraflı bir etkisi olduğu ve bireylerin bu etkiye maruz kaldığı yönündeki eleştiriler sosyal medyayla birlikte yön değişmeye başlamıştır. Kimileri için kurtuluş, kimileri için demokrasi için tek yol hatta medyanın yeniden doğuşu olarak tanımlanan sosyal medya, bu kez bambaşka bir gündem belirleme şeklini literatüre sokmuştur. Bu durum sosyal medyanın, kitle iletişim araçlarının gündemini belirlemesi şeklindedir. Gündem belirleme araştırmaları bu konuyu araştırmaya başlamış sosyal medyanın geleneksel iletişim araçlarının gündemini belirlediği yönünde tartışmalar ivme kazanmıştır. Bu çalışmada da “Evlilik Programlarının kaldırılması” örneği çerçevesinde haber mecrası olarak etkisi kabul edilen Twitter’ın, medya gündemine etkisi araştırılmıştır. Çalışma sonunda Evlilik Programları örneği ekseninde Twitter’ın geleneksel medyanın gündemini belirlediği tespit edilmiştir.

Kaynakça

Atabek, N. (1998), Gündem Belirleme Yaklaşımı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 7, s.155-174. Erciyes İletişim Dergisi, Cilt (Volume): 5, Sayı (Number): 1, 148-160.

Bektaş, A. (2000). Kamuoyu, İletişim ve Demokrasi, İstanbul: Bağlam yayınevi.

Çilingir, A. (2017). İletişim Alanında İçerik Analizi Yöntemi Kullanılarak Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Üzerine Bir İnceleme.

Dearing, J. W., Rogers, E. M. (1996). Agenda-Setting. London: Sage Publications.

Demirsoy, A., Karakoç, E. (2016). Contribution of Social Media To Agenda Setting Approach, Atatürk İletişim Dergisi, Sayı 10, s. 137-147.

Erdoğan, İ., Alemdar, K. (2005). Öteki Kuram: Kitle İletişim Kuram ve Araştırmalarının Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi, Ankara: Erk yayınevi.

Erdoğan, İ., Alemdar, K. (1990). İletişim ve Toplum: Kitle İletişim Kuramları Tutucu ve Değişimci Yaklaşımlar, Ankara: Bilgi Yayınevi.

Feezell, J. T. (2018). Agenda Setting through Social Media: The Importance of Incidental News Exposure and Social Filtering in the Digital Era. Political Research Quarterly, Vol. 71(2), s. 482–494.

Grzywinska, I., Borden, J. (2012). The impact of social media on traditional media agenda setting theory. The case study of occupy wallstreet movement in USA. Agenda setting: old and new problems in old and new media, Wroclaw.

Güdekli, A. (2016). Gündem Belirleme Kuramı Bağlamında Yazılı Basın İle Twitter Gündeminin Karşılaştırmalı Analizi,Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (35), s.151-163.

http://www.internethaber.com/gazete-mansetleri-hurriyet-sozcu-sabah-30-nisan-2017-foto-galerisi-1773349.htm?page=17 Erişim tarihi: 30.05.2018.

http://www.internethaber.com/gazete-mansetleri-hurriyet-sozcu-sabah-30-nisan-2017-foto-galerisi-1773349.htm?page=17 Erişim tarihi: 30.05.2018.

https://mediapoliticssite.wordpress.com/2016/03/14/hello-2/ Erişim tarihi: 07.08.2018.

https://twitter.com/yenisafakwriterErişim tarihi: 30.05.2018.

https://www.gzt.com/gazeteler/turkiyedeyenicag-gazetesi-30-04-2017 Erişim tarihi: 03.11.2017.

https://www.gzt.com/gazeteler/yeniakit-gazetesi-30-04-2017 Erişim tarihi: 03.11.2017.

https://www.gzt.com/gazeteler/sozcu-gazetesi-30-04-2017 Erişim tarihi: 03.11.2018.

http://www.gazetemanset.com/posta-gazetesi/30-nisan-2017 Erişim tarihi: 03.11.2018.

Mc Combs, M. E., Shaw, D. L. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. The Public Opinion Quarterly,Vol. 36, No. 2 (Summer, 1972), s. 176-187.

Melek, G. (2017). Medya Arası Gündem Belirleme Kuramı Araştırmalarında Bir Yöntem Uygulaması: Hürriyet Online ve Twitter Örneği, Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi, 4(1), s.123-148.

Onayemi, A. (2010). Medyanın Gündem Belirleme Gücü ve Mart 2009 Yerel Seçimleri; Trabzon Merkez Örneklemi, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), İstanbul Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Resmi Gazete, 29 Nisan 2017 tarihli ve 30052 sayılı Mükerrer sayısı, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170429-M1-2.htm. Erişim tarihi: 30.05.2018.

Resmi Gazete, 29 Nisan 2017 tarihli ve 30052 sayılı Mükerrer sayısı, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170429-M1-2.htm. Erişim tarihi: 30.05.2018.

Shaw, C. D. L., Terry, T. C., Minooie, M. (2015).Military Communication Strategies Based on How Audiences Meld Media and Agendas, Military Review, November-December 2015, s.16-28.

Sütçü, C., Bayrakçı, S. (2014). Sosyal Medya Gazeteleri Nasıl Etkiliyor? Haberlerin Twitter’da Yayılması Üzerine Bir Araştırma, The Turkish Online Journal Of Design Art And Communication, 4 (2), s. 40-52. Retrieved From Http://Dergipark.Gov.Tr/Tojdac/İssue/13017/156827

Tekinalp, Ş., Uzun, R. (2013). İletişim Araştırmaları ve Kuramları. İstanbul: Beta yayınevi.

Yaylagül, L. (2013). Kitle İletişim Kuramları: Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar, 4. Basım. Ankara: Dipnot yayınevi.

Sayfa 1.5526421070099 Saniyede Yüklendi