TV YAYINCILIĞI ALANINDAKİ DİJİTAL TV PLATFORMLARI SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARINI NEDEN KULLANIRLAR?

Öz İletişimsektöründeki birçok teknolojik yeniliklerin en önemlilerinden biri dedijitalleşmedir. Dijital yayıncılığın başlamasıyla dijital TV platformlarıgelişmeye başlamış, analog TV yayınlarının sınırlı kanal sayısı ve daha düşükolan yayın kaliteleri, dijital yayınlarda hem nicelik olarak artmış hem de nitelikolarak değişmiştir. Dijitalleşmenin artmasıyla uydu, kablo ve karasalyayınlardaki kanal sayısı artarken, dijital kodlarla daha net ses ve görüntüelde edilmiştir. Dijital yayıncılık teknolojisi tek yönlü iletişimi karşılıklıiletişime dönüştürmüş ve etkileşime olanak sağlamıştır. "Öde izle" veya"görülme başına öde" gibi ücretli yayınları izleme imkanları ilehava, trafik, borsa ve spor bilgilerinin paylaşımı, dijitalleşmeyle beraber TVyayıncılığında gelinen son aşamanın birer uygulamasıdır. Tüm bu olanakları,kurdukları teknik alt yapı ile yaygınlaşmasını sağlayarak, izleyicilerinkullanımına sunanlar dijital TV platformlarıdır. TV izleyicisine çok farklıiçerik ve çeşit sunan dijital TV platformları, oluşturdukları ürün ve fiyatpaketleri ile ürün alternatiflerini değişik yollarla izleyiciye tanıtırlar.Klasik pazarlama yöntemlerini kullandıkları gibi, sosyal ağları da etkinşekilde kullandıkları görülmektedir. Bu çalışmada Türkiye’nin önde gelendijital TV platformlarının sosyal paylaşım ağlarına ilgileri, kullanmasebepleri ve kullanım biçimleri kendi sosyal medya sayfalarından verilenörneklerle analiz edilmeye çalışılacaktır.

Kaynakça

Aktaş, C., (2007). “İnternetin Gazeteciliğe Getirdiği Yenilikler”, Selçuk İletişim, Cilt:5, Sayı:1, 30-41.

Altunay, M.C., (2010), “Gündelik Yaşam ve Sosyal Paylaşım Ağları: Twitter ya da “Pıt Pıt Net””, İleti-ş-im, Sayı:12, 31-56.

Barutçu, S.,Tomaş M., (2013). “Sürdürülebilir Sosyal Medya Pazarlaması Ve Sosyal Medya Pazarlaması Etkinliğinin Ölçümü”, IUYD 4(1). 6-23

Bilen K., Ercan O., Gülmez, T., (2014), “Sosyal Ağların Kullanım Amacı ve Benimsenme Süreci; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Örneği”, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt:3,sayı:1, No:11, 115-123

Blog Nedir? ,https://tr.wikipedia.org/wiki/Blog, (17.03.2017)

Chalaby, J.K. ve Segell, G. (1999). “The Broadcasting Media İn The Age Of Risk: The Advent Of Digital Television”. New Media & Society, 1(3), ss. 351- 368.

Drury G. (2008). Opinion piece: “Social media: Should marketers engage and how can it be done effectively?”. Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice 9: 274–277.

D-Smart Hakkımızda, https://www.dsmart.com.tr/kurumsal-hakkimizda, (01.02.2017)

Eldeniz, Levent, (2003). “Sayısal Görüntü Teknolojisinin Gelişimi ve Sayısal Video Yayıncılığı”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.

Eralp, Arda, (2010). http://www.software-turk.com/dijital-tv-yayini-nedir/, (20.02.2017)

Erkul, R. Erdem, “Sosyal Medya Araçlarının (Web 2.0) Kamu Hizmetleri ve Uygulamalarında Kullanılabilirliği”, http://www.digitaldevlet.org/web2.0.pdf, Türkiye Bilişim Derneği Aralik 2009, Sayı 116 syf; 96-101, (10 Mart 2017)

Golder, S.A., Wilkinson, D.M., and Huberman, B.A. (2007). “Rhythms of social interaction: Messaging within a massive online network”. Third Communities and Tecnologies Conference, pp. 41-66, Michigan State University, USA (Proceeding).

Goodfellow, T; Graham, S., (2007). “The Blog As A High Impact Institutional Communication Tool”, The Electronic Library, Vol:25, No:4, ss.395-400.

Google Plus Nedir? Nasıl Kullanılır?, http://bilgihanem.com/google-plus-nedir-nasil-kullanilir/, (10.03.2017)

Gönenç, E. Özgür. (2003). “İnternet ve Türkiye’deki Gelişimi”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:16Heinonen K. (2011). “Customer Activity in Social Media: Managerial Approachers to Consumers’ Social Media Behavior”, Journal of Consumer Behavior, 10, 356-364.

Instagram users top 500 million, BBC News, 21.06.2016, https://tr.wikipedia.org/wiki/Instagram, (20.02.2017)

İnternet Ve Sosyal Medya Kullanıcı İstatistikleri 2017, 06.02.2017 http://www.dijitalajanslar.com/internet-ve-sosyal-medya-kullanici-istatistikleri-2017/, (07.03.2017)

Kaplan A.M. ve Hainlein M. (2010). “Users of the world, unite! The challanges andopportunities of Social Media”, Business Horizons, 53, 59-68.

Kara, T., (2012). “Sosyal Medya Kobiler İçin Bir Fırsat mı? Facebook ve LinkedIn Üzerinden Bir İnceleme”, Sosyal Medya /Akademi, Ed: T. Kara, E. Özgen, Beta, 113-128

Kara, Y., Coşkun, A., (2012). “Sosyal Ağların Pazarlama Aracı Olarak Kullanımı: Türkiye’deki Hazır Giyim Firmaları Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi C.XIV, S II. 73-90

Karal, H., Kokoç,M. (2010). “Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amaçlarını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması”, Turkish Journal Of Computer and Mathematics Education, Vol:1, No:3, 251-263

Kazan, Hüseyin, (2017). “Avantajları Ve Dezavantajları İle Dijital Dergicilik” The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC January 2017 Volume 7 Issue 1

Köksal, Y., Özdemir, Ş., (2013). “Bir İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya’nınTutundurma Karması İçerisindeki Yeri Üzerine Bir İnceleme”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.18, S.1, s.323-337.

Köseoğlu, Ö. (2012). “Sosyal Ağ Sitesi Kullanıcılarının Motivasyonları: Facebook Üzerine Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, s.58-81.

Mills A. (2012). “Virality in Social Media: the SPIN Framework”, Journal of Public Affairs, 12: 2, 162-169.

Onat, F., Alikılıç, Ö.A., (2008).”Sosyal Ağ Sitelerinin Reklam Ve Halkla İlişkiler Ortamları Olarak Değerlendirilmesi”, Journal of Yasar University, 3(9), 1111-1143.

Ödemeli Yayıncılık Platformu (Pay TV) Raporu, (2015). Telkoder (Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği), Nisan 2015

Özmen, Şule, (2009). Ağ Teknolojisinde Yeni Ticaret Yolu: E-Ticaret, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbulÖzüdoğru, Şakir. (2014). “Bir Web 2.0 Uygualaması Olarak Bloglar: Blogların Dinamikleri Ve Blog Alemi”, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC, Volume 4 Issue 1, 36-50

Parker, R., (1999). “The Economics of Digital TV’s Future”, In GERBARG D., The Economics, Technology And Content Of Digital Tv, Kluwer Academic Publishers, Boston,Prarıo, B. (2003). “A multi-channel and multiservice television platform: the case of BSkyB”. Paper presented at the 6th World Media Economics Conference, Montreal, Canada, 12-15 May.

Rıcherı, G. (2004). “Le prospettive della televisione digitale alla luce dell’esperienza internazionale, L’industria della comunicazione in Italia”, Settimo rapporto IEM, Guerini e Associati, Torino, ss. 17-18.

Türkiye’nin Dijital TV Platformları, http://www.bytemagazin.com/tv-platformlarinda-rekabet-kizisiyor-tivibu-d-smart-digiturk-turkcell-tv/, (01.02.2017)

Türkmenoğlu, H. (2014). “Teknoloji ve Sanat İlişkisi ve Bir Dijital Sanat Örneği Olarak Instagram”, ULAKBİLGE, Cilt: 2, Sayı: 4.

Usluel, Y. K., Demir, Ö., Çınar M., 2014, “Sosyal Ağların Kullanım Amaçları Ölçeği”, https://www.researchgate.net/publication/263083553_ Sosyal_Aglarin_Kullanim_Amaclari_Olcegi, (07.03.2017)

Vural, Z. Beril Akıncı, Bat, Mikail, (2010). “Yeni Bir İletişim Alanı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma”, Journal of Yaşar University, 20(5), 3348-3382

YouTube Nedir? Nasıl Kullanılır?, http://bilgihanem.com/google-plus-nedir-nasil-kullanilir/, 10.03.2017

Yurdakul, 2016. “Televizyon savaşları: Dijital yayın platformları”, http://berkayyurdakul.com/televizyon-savaslari-dijital-yayin-platformlari/, (02.02.2017)