TÜRKİYE’DE ÖZEL SİGORTAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: LOGİT MODELİ

Bu çalışma, 2009 yılı hane halkı bütçe anketi verilerine dayanarak hane halklarının özel sigortayı tercih etme olasılıklarında etkili olan faktörlerin incelenmesini amaçlamaktadır. Çalışmada özel sigorta olarak hayat, sağlık, konut, araç gibi devlet sigortası kapsamının dışında kalan tüm sigortalar ele alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, hane halkı reisinin yaşı ile hane büyüklüğü özel sigortalı olma olasılığını azaltmakta, hane halkı reisinin geliri, ev sahibi olması ve bunun yanında ikinci konuta da sahip olması ise özel sigortalı olma olasılığını arttırmaktadır.

THE FACTORS OF AFFECTING INDIVIDUAL INSURANCES IN TURKEY: LOGIT MODEL

The aim of this paper is to examine probabilities of choosing individual insurances that based on households budget survey in 2009 for households. The findings show that the age of household head, disposable income, being host and having second house increases the probabilities of having individual insurance

Sayfa 2.0612409114838 Saniyede Yüklendi