TÜRKİYE’DE İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNİN STATİK ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİ: ANKARA ÖRNEKLEMİ

Bu araştırma ile 7-12 yaş arasında bulunan Türkiye’deki ilkokul çocuklarının statik antropometrik değerlerine ait özelliklerin güncellenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, 7-12 yaş arasındaki her bir yaş için, 41 erkek ve 33 kız öğrenci olacak şekilde toplam 246 erkek ve 198 kız öğrenciden oluşan bir örneklem grubu seçilmiştir. Araştırma sonunda kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı olacak şekilde, 19 farklı ölçüm değeri ve bu değerlere ait aritmetik ortalamalar ve standart sapmalar hesaplanmıştır. Çocukların yaşlarına bağlı olarak, alınan ölçüm değerlerine ait korelasyon eşitlikleri hesaplandı ve her antropometrik ölçüme ait 3, 10, 25, 75, 90 ve 97. persentil değerleri belirlendi. Bu bulgular, ilkokul çocukları için gerçekleştirilecek yeni tasarımlarda kullanılmak üzere referans değerler olarak önerilmektedir. İnsan ölçüleri zamanla değişmektedir; bu nedenle, zamanla değişmeyen ve yıllarca sabit olarak kullanılan standart değerler yerine, “değişken standart değerler” teriminin kullanımı tavsiye edilmiştir

STATIC ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS OF TURKISH PRIMARY SCHOOL CHILDREN: THE CASE OF ANKARA

This investigation is aimed to update characteristics of static anthropometric measurements of Turkish primary school children aged between 7 and 12. In this purpose, the study groups consist of 246 boys and 198 girls in total: 41 boys and 33 girls from each age group between 7 and 12. As a result, 19 different measurements and their arithmetic means and standard deviations were determined of children for boys and girls separately. The ages of children and measurements were compared and correlation equations were defined for each value and indicated the 3rd, 10th, 25th, 75th, 90th and 97th percentile values of each anthropometric measurement. These findings can be used for any kind of new design and also these findings are suggested for using references for Turkish primary school children. Accordingly, the new definition is suggested as “variable standard values” instead of static standards which are used for all times