TÜRKİYE’DE YOKSULLUK SORUNU VE KAMU SOSYAL TRANSFER HARCAMALARININ YOKSULLUĞA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yoksulluk günümüzde çözülmesi gereken öncelikli sorunlardan biri olmuştur. Ekonomik olduğu kadar sosyal ve manevi nitelikteki ihtiyaçları da kapsadığı için, hem ekonomik hem de sosyolojik bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada çok boyutlu, göreceli bir kavram olan yoksulluk kavramlarına, yoksullukla mücadeleye yönelik yaklaşımlara değinilmiş ve kamu sosyal transfer harcamalarının fertlerin işteki durumlarına göre yoksulluk oranlarını azaltıcı etkileri arasındaki ilişki kurulan ekonometrik modelle analiz edilmiştir. Yapılan analizde fertlerin işteki duruma göre yoksulluk oranının en yüksek olduğu kesimin yevmiyeli çalışanlarla ücretsiz aile işçisi olarak çalışanlar olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.

PROBLEM OF POVERTY IN TURKEY AND A RESEARCH ON THE EFFECTS OF POVERTY PUBLIC SOCIAL TRANSFER EXPENDITURES

Poverty today has become one of the problems to be solved. As well as economic, social and spiritual needs of nature because they contain important, both economically and emerge as a sociological phenomenon. In this study, a multidimensional, which is relative concept of poverty concepts, approaches, addressed to the fight against poverty and public expenditures in social transfers reduce poverty rates by employment status of individuals established the relationship between the effects of the econometric model has been analyzed. According to the analysis, status in employment of individuals with the highest poverty rate cut as a result of casual employees are employed as unpaid family workers has emerged.