TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNDE EĞİTİM VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: EŞİK OTOREGRESİF YAKLAŞIM

Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti için 1924-2009 dönemi yıllık zaman serisi verilerini kullanarak yükseköğretim ve ekonomik büyüme arasındaki doğrusal olmayan ilişkinin varlığını araştırmaktadır. Çalışmanın ekonometrik yaklaşımı eşik otoregresif (TAR) modeline dayanmaktadır. Görgül sonuçlar, bir eşik değerinin varlığını ve yüksek öğretim mezunu sayısının ancak bu eşiğin üstünde olması durumunda ekonomik büyümeye pozitif katkısının olduğunu ortaya koymuştur. Eşik altında olduğunda ise katkının ters işaretli olduğu görülmektedir. Çalışmanın bulguları, eğitimin ekonomik büyümenin önemli bir bileşeni olduğunu da göstermiştir. Bu da eğitim politikalarını düzenlerken, büyümeyi hızlandıracak insan sermayesini oluşturmak için eğitim yatırımlarının önemini vurgulamaktadır.

EDUCATION AND ECONOMIC GROWTH IN HISTORICAL PERSPECTIVE OF TURKEY: TRESHOLD AUTOREGRESSIVE APPROACH

This study investigates the existence of nonlinear relationship between tertiary education and economic growth in the period of the Republic of Turkey, using annual time series data from 1924 to 2009. The econometric approach of this paper is based on the threshold autoregressive (TAR) model. The empirical results show evidence of one threshold value and the graduates of tertiary education have a positive contribution to economic growth above this value. The findings of this study exhibit that the government must be invest much more for the higher education to promote the development of the Turkish economy.