TÜRKİYE-AZERBAYCAN DIŞ TİCARETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER (1998-2014 DÖNEMİ)

Öz Ülkelerarasıişbirlikleri, dünya ekonomisini bir bütüne dönüştürmektedir. Coğrafi vekültürel yakınlığı olan Türkiye ve Azerbaycan ekonomik ilişkileri, bubütünleşmede iki ülke için de önemli avantajlar sağlamakta, iki ülkenin küreselkonumlarına güç katmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye ve Azerbaycan dış ticaretilişkilerinin her iki ülke ekonomisinin büyümesine nasıl etki ettiğiniaraştırmak amaçlanmıştır. Araştırmada 1998-2014 yıllarını kapsayan zamandilimine ilişkin veriler regresyon ve korelasyon analizi ile değerlendirilip,fonksiyonları elde etmek için bağımlı değişkeni etkileyen faktörler elealınmıştır. Logaritmik değerler dikkate alınarak model tahmin edilmiştir.Tahminde Azerbaycan’ın Türkiye ile ithalat ve ihracatını, aynı zamandaTürkiye’nin Azerbaycan ile ithalat ve ihracatını etkileyen değişkenler veetkileri araştırılmıştır. Çalışmada her iki ülkenin ekonomisi büyüdükçe, ikiliticari ilişkilerin de artış gösterdiği ve ülkelerin GSYİH’deki artışlarının,birbirlerini de beslediği ortaya konmuştur.

Kaynakça

Ahmedov, E. (2006), Azerbaycan Cumhuriyetinde Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türkiye Değerlendirmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı- Yüksek Lisans Tezi.

Aslanli, A. ve Hesenov, İ. (2005), Haydar Aliyev Dönemi Azerbaycan’ın Dış Politikası, Ankara.

Azerbaycan Ekonomisine ve Türkiye - Azerbaycan Ekonomik İlişkilerine Ait Temel Göstergeler - 2013, 07.07.2014 - Bilgi Notları, http:// baku.emb.mfa.gov.tr/ ShowInfoNotes.aspx?ID= 213789, (Erişim: 19.04.2017).

Azerbaycan Türkiye İlişkileri, http://lib.aliyevheritage.org/tk/4610295.html (Erişim: 08.03.2015).

Azerbaycan’ın Ekonomisi, http://www.mfa.gov.tr/azerbaycan-ekonomisi.tr.mfa, (Erişim: 14.01.2017).

Ball D. A.., Mcculloch W.H. (1996), Interntaional Business, The Challenge of Global Competition, Sixth Edith, USA., s.74.

Butler E. (2011) , The Condensed Wealth of Nations, Adam Smith Instıtute, London, s.12.

Coşkun, A. (2014), “Dış Ticaret Teorileri Kapsamında Türkiye'nin Rekabet Gücü Üzerine Bir Değerlendirme”, Tekirdağ s.m.m.m. Odası Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 3, nisan, s. 3.

Dış İlişkiler, Azerbaycan, Türkiye Azerbaycan dış Ticaret Seyri, http://www. ekonomi.gov.tr/ portal/ faces/home/disIliskiler/ulkeler /ulke-detay /Azerbaycan/ html-viewer -ulkeler?contentId=, (Erişim:15.01.2016).Dış İlişkiler, Ülkeler- Azerbaycan, Ekonomi.gov.tr, (Erişim: 06.01.2015)

Hüseynov, V. (2009), Türkiye - Azerbaycan Ticari İlişkileri ve Geliştirilmesine Yönelik Öneriler, (Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı, Uluslararası Ticaret ve Para Yönetimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi) İstanbul.

Kasim, K. (2011), Soğuk Savaş Sonrası Kafkasya, 2. Baskı USAK Yayınları, Ankara, s.95.

Mutlu, E. C. (2008), Uluslararası İşletmecilik, 3. baskı Beta Yayıncılık, İstanbul,s.35.

Petkim 2015 Faaliyet Raporu (Petkim’i Zirveye Taşıyoruz), s.8.

Seyidoğlu, H. (2003), Uluslararası İktisat, GÜZEM Yayını, İstanbul, s.59.

T.C Dışişleri Bakanlığı, 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu, s.8.

T.C Ekonomi Bakanlığı, Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2014 Yılı Raporu, s.14.

T.C Ekonomi Bakanlığı, Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2012 Yılı Raporu (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü), s.60,63.

TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri - 2013 Yılı Verileri.

Türkiye-Azerbaycan Ekonomik İlişkileri, http://www.ekovitrin.com, (Erişim: 10.09.2015).

Yüksel, E., Sarıdoğan, E. (2011), “Uluslararası Ticaret Teorileri Ve Paul R.Krugman’ın Katkıları”, Öneri, C.9.S.35, Ocak s.199-206.