Trakya'da Yok Olmaya Yüz Tutmuş Bir Meslek: Çömlekçilik

Trakya bölgesinde yüzyıl öncesine kadar yaygın olan çömlekçilik ve çömlekçi çarkı kullanımı yıllar geçtikçe azalmış ve yok olmaya yüz tutmuştur. Bölgede prehistorik dönemden günümüze kadar pek yok yerleşim yerinde ele geçen seramik malzemeler, üretimin tekniklerinin çeşitliliğini kanıtlamakta ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak günümüze gelen durumunu gözler önüne sermektedir. Anadolu'nun farklı bölgelerinde geleneksel anlayışta halen sürdürülmeye çalışılan çömlekçilik, Trakya Bölgesinde yalnızca bir ustanın varlığıyla gerçekleşmektedir. Bu usta ve yakın zamanda mesleği bırakan ustaların aileleri sayesinde, Trakya Bölgesi'nde hammadde temini, hamur hazırlama teknikleri, üretimi yapılan formlar ve pişirim teknikleri birbirleriyle karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.

A PROFESSION WHICH IS DISAPPEARING IN THRACIA: POTTERY

The use of pottery and pottery wheel in the Thracian Region has been widespread and disappearing for centuries. Ceramic materials which unearthed in the settlement area from the prehistoric period to the daylight, demonstrating the diversity of production techniques and indicated depending on technological developments. Pottery, which is traditionally preserved in different regions of Anatolia, it is realized with the presence of only one master In the Thracian Region. Thanks to this master and the families of the masters who have recently left the profession, raw material basis, dough preparation techniques, production forms and puffing techniques were evaluated by comparing them in Thracian Region.

Kaynakça

Çakır, Duygu, Geçmişten Günümüze Trakya Bölgesi'ndeki Çömlekçilik Merkezleri, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Ana sanat Dalı, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir, 2009.

Çizer, Sevim, ''Seramikte Odunlu Pişirim Geleneği; Uzakdoğunun Yüksek Derece Fırınları'',http://docplayer.biz.tr/338355-Seramikte-odunlu-pisirim-gelenegiuzakdogunun-yuksek-derece-firinlari.html, (Erişim Tarihi 03.01.2018).

Genç, Soner, ''Kırklareli'de Çömlekçilik ve Son Trakyalı Çömlekçiler'', Seramik Türkiye Dergisi, Sayı 9, 2005, s.s. 112-118.

Özdoğan, Mehmet, “Marmara Bölgesi - Balkanlar - Orta Anadolu Arasındaki Kronoloji Sorununa Yeni bir Yaklaşım”, Türk Tarih Kurumu Kongresi XI, Ankara, 1994, s.s. 69-79.

Özdoğan, Mehmet, “Hoca Çeşme: An Early Neolithic Anatolian Colony in the Balkans?” Man and the Animal World. Studies in Archaezoology in Honour of Sándor Bökönyi (Ed. P. Anreiter – L. Bartosiewicz – E. Jerem – W. Meid), Archaeolingua 8, Budapest, 1998, s.s. 435-451.

Sayfa 2.043289899826 Saniyede Yüklendi