TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN YABANCI DİL SEVİYELERİ İLE YABANCI DİL KULLANIM AMAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Küreselleşen dünyada yabancı dil bilmek iletişim açısından önemlidir, ancak bilginin üretildiği üniversitelerde yabancı dilin konumu temel bir gereksinimdir. Bu araştırmanın amacı öğretim üyelerinin yabancı dil seviyeleri ile yabancı dil kullanım amaçları arasındaki ilişkiyi betimlemektir. Bu çalışma 2014-2015 eğitim öğretim yılında Trakya Üniversitesi öğretim üyelerine uygulanmıştır. Araştırmaya toplam 269 öğretim üyesi katılmıştır. Araştırmada iki ölçekten yararlanılmıştır. Veriler yabancı dil seviyeleri standart ölçme aracı olan ‘Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi-Ortak Öneri Düzeyleri Genel Basamaklar Kümesi-A1, A2, B1, B2, C1 ve C2’ ile elde edilmiştir. Geliştirilen ikinci ölçek ise yabancı dil kullanım alanlarını içeren akademik, eğitim-öğretim ve kişisel amaçlar olmak üzere toplam 17 maddeden oluşmaktadır. Betimsel bir yaklaşımla yürütülen bu çalışma, ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Bunun sonucunda öğretim üyelerinin yabancı dil seviyeleri ile yabancı dil kullanım amaçları arasında belli düzeyde bir ilişki saptanmıştır. Bu araştırmanın sonucunda dil seviyesi arttıkça yabancı dilin kullanım alanların da arttığı eğilimine rastlanmıştır. Veriler yabancı dilde okuma ve yabancı dilde yazma kavramları ile yorumlanmıştır

FOREIGN LANGUAGE USAGE AND LEVELS OF ACADEMICIANS AT TRAKYA UNIVERSITY

In a globalized world, it is important to know a foreign language in terms of communication, but in universities where knowledge is produced, foreign language is a basic requirement. The aim of this study is to describe the relationship between the level of foreign language and fields of foreign language use of academicians. This study was conducted to Trakya University Academicians in the 2014-2015 academic years. 269 academicians participated in the study. Two scales were used in the study. The data were obtained through the standard measurement tool 'Common European Framework for Languages-Common Level Recommendations for General Steps - A1, A2, B1, B2, C1 and C2’. The second scale consists of 17 items including fields of foreign language use, which have academic, educational and personal purposes. This study was carried out on the relational model and conducted with a descriptive approach. Consequently, a certain level was identified between the level of foreign language of academicians and fields of their language use. As a result of this study, it was observed that the more the level was, the more the number of areas of using foreign language increase. The data were reviewed with the concepts of reading comprehension and writing in a foreign language