TOPSIS YÖNTEMİ İLE AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERİN EKONOMİK GÖSTERGELERE GÖRE SIRALANMASI

Çalışmada, AB’ye üye ve aday ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ekonomik göstergeler kullanılarak çok kriterli karar verme tekniklerinden birisi olan TOPSIS yöntemi ile sıralanması amaçlanmıştır. TOPSIS yöntemi, ELECTRE yöntemine alternatif olarak geliştirilmiş ve çok kriterli karar verme problemlerinin çözümünde en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Bu yöntem ile alternatiflerin en iyi çözüme (pozitif ideal çözüme) görece yakınlıklarını dikkate alarak sıralanmasını sağlamakta ve karar vericilere bir çözüm önerisi sunulmaktadır. Çalışmada AB’ye üye ve aday ülkelerin ekonomik gelişmişliklerine (performanslarına) göre sıralanması için Maastricht Kriterleri de dikkate alınarak (Kamu Borçları/GSYİH), (İşsizlik Oranı%), (Bütçe Açığı/GSYİH), (İhracat/İthalat), GSYİH/Nüfus) ve (Enflasyon) gibi ekonomik göstergelerin (kriterler) 2009 yılı verileri kullanılmıştır. Çalışmada Maastricht Kriterleri kullanıldığı için ekonomik göstergelerin (kriterlerin) görece önemleri (ağırlıkları)eşit olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak analizde AB’ye üye ve aday ülkeler ilgili kriterler doğrultusunda sıralanmış ve Türkiye’nin bu sıralama içerisindeki yeri belirlenmiştir

TOPSIS METHOD WITH THE EUROPEAN UNION MEMBER STATES OF THE CANDIDATE AND MAPPING OF ECONOMIC INDICATORS

In the study, levels of development of the EU member and candidate countries by using economic indicators, which is one of multi-criteria decisionmaking techniques with TOPSIS method is to ranking.TOPSIS method, Electre developed as an alternative method to solve problems, and multi-criteria decisionmaking is one of the most widely used methods. With this method, the best solution alternatives (positive ideal solution), taking into account the relative order of proximity to decision makers and provides a proposed solution is presented.EU member and candidate countries to study the economic development (performance) to be sorted according to the Maastricht criteria by taking into account (Public Debt / GDP), (Unemployment Rate%), (Budget Deficit / GDP), (Export / Import), GDP / Population) and (inflation), such as economic indicators (criteria) used 2009 data. Maastricht criteria for the economic indicators used in this study (criteria), the relative importance (weights) has been set equal. As a result, the analysis and ranked according to the criteria of the EU member and candidate countries,in this ranking Turkey's place were determined