SOSYAL PAZARLAMADA GERİLLA UYGULAMALAR

Sosyal pazarlama, kamunun yararına olabilecek her türlü değişim ve uygulamayı destekleyen, teşvik eden pazarlama çabaları olarak özetlenebilir. Gerilla pazarlama ise kısaca, verilmek istenen mesajların çarpıcı ve alışılagelmişin dışında biçim ve araçlarla hedef kitleye ulaştırılmasını merkeze alan bir pazarlama uygulamasıdır. Hedeflenen sosyal amaçlara ulaşmak ve istenen farkındalığı yaratabilmek adına, günümüzde pek çok kurum ve kuruluş gerilla uygulamalara başvurmaktadır. Bu çalışmada, sosyal pazarlamayı hedefleyen, aynı zamanda bu hedeflerini gerilla uygulamalarla hayata geçiren kurumların başarılı örnekleri incelenmiştir. Örnekler, sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirdikleri uygulamalar ve birincil hedefi kârlılık olan ticari kuruluşların gerçekleştirdikleri uygulamalar olarak iki alt bölümde incelenmişlerdir. Analiz için kullanılan veriler doküman incelemesi yoluyla elde edilmiş, analiz yöntemi olarak nitel içerik analizi kullanılmıştır. Bu yöntemle, incelenen örnek uygulamalarda verilmek istenen mesajlar değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.  

GUERILLA PRACTICES IN SOCIAL MARKETING

Social marketing can be summarized as marketing efforts that promote and encourage all kinds of changes and practices that can benefit the public. On the other hand guerilla marketing is briefly a marketing application that focuses on delivering the desired messages to the target audience with striking and unorthodox format and tools. In order to achieve the targeted social goals and to create the desired awareness, many institutions and organizations use guerrilla practices today. In this study, successful examples of institutions aiming at social marketing and implementing these goals with guerrilla practices were examined. Examples are examined in two sub-secition as a practices carried out by non-governmental organizations and commercial organizations whose primary objective is profitability. The data used for the analysis were obtained by document analysis and qualitative content analysis was used as the analysis method. With this method, the messages to be given in the sample applications examined were evaluated and interpreted.

Kaynakça

About Feed SA. http://www.feedsa.co.za/ (Erişim Tarihi:14.08.2018)

About Us. https://www.womensaid.org.uk/ (Erişim Tarihi:28.08 2018)

Andreasen, A. R. (1994), Social Marketing: Its Definition and Domain, Journa] of Public Policy & Marketing, Vol: 13 (1), pp.108-114.

Andreasen,A. R. (1995), Marketing Social Change: Changing Behavior to Promote Health, Social Development and the Environment, Jossey- Bass. USA.

Andreasen, A. R. (2005), The Life Trajectory of Social Marketing -Some Implications-, Marketing Theory, Vol: 3 (3), pp. 293–303.

Argan Tokay, M., Akyıldız, M. “Social Marketing Approach as a Tool for Dissemination Sport (From the Perspective of Sport for All)”, Pamukkale Journal of Sport Sciences, Sayı: 1(3), ss. 39-51, 2010.

Avon: Miraculous Mirror (2011). http://elmaaltshift.com/avon-miraculous-mirror/, (Erişim Tarihi:29.08.2018)

Balıkçıoğlu, B. Karacaoğlu, K.(2007), Sosyal Bir Ürün Olarak Topluma Pazarlanan Hayırseverlik: Stratejik Hayırseverlik, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 9 (2), ss. 121-141,2007.

Baloon Tank Againts Child Soldiers (2012). https://www.adsoftheworld.com/media/ambient/war_child_ balloon_tank, (Erişim Tarihi:16.08.2018)

Cemalcılar, İ. (1988), Sosyal Pazarlama ve Bir Örnek, Pazarlama Dünyası, Sayı: 2(7), ss. 14-23.

David J. L. (2018), Marketing Notes and Communications, http://www.jstor.org/stable/1248482?origin=JSTOR-pdf&seq=1#page_scan_tab_contents.Eagle, L. (2009), National Social Marketing Centre, Social Marketing Ethics: Report Prepared for the National Social Marketing Centre.

Gelibolu, L. ve Madran, C. (2012), Çevreci Tüketim Davranışının Öğretmeni Olarak Sosyal Pazarlama: Üniversitede Bir Deney, 17. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiri Kitabı, Balıkesir.

Gerçek Röntgenlerden Gerçek Bir Plak: Kadınlar Vardır! (2016). http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/hayat/gercek-rontgenlerden-gercek-bir-plak-kadinlar-vardir-40104605 (Erişim Tarihi: 04.09.2018)

Gordon, R. (2012). Re-Thinking and Re-Tooling the Social Marketing Mix, Australasian Marketing Journal, Vol: 20, pp. 122-126.

Güler, A., Halıcıoğlu, M.B., ve Taşğın, S. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma, Seçkin Yayınevi. Ankara.

Gülmez, M. ve Dörtyol, İ.T. (2009). Açıklamalı Pazarlama Sözlüğü, Detay Yayıncılık. Ankara.

H&M: Ben Çöp Değilim. http://www.nocomment. com.tr/project/hm-ben-cop-degilim_-gerilla-pazarlama/ (Erişim Tarihi:29.08.2018)

H&M Dünya Geri Dönüşüm Haftası (2016). http://www.adamintown.com/hm-dunya-geri-donusum-haftasi/ (Erişim Tarihi: 29.08.2018)

İslamoğlu, A. H. (2006). Pazarlama Yönetimi, Beta Yayıncılık. İstanbul.

Jay Conrad Levinson (2012). http://www.networkmarketing turkiye.com/jay-conrad-levinson.html, (07.08.2018).

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2017 Veri Raporu (2018). http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/veriler/2845 /kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-2017-veri-raporu (Erişim Tarihi: 05.09.2018)

Kadına Şiddeti Durduran Bilboard (2017). https://www.campaigntr.com/kadina-siddeti-durduran-billboard/ (Erişim Tarihi:28.08.2018)

Kotler, P. ve Levy, S. (1969), Broadening the Concept of Marketing, Journal of Marketing, Vol: 33(1), pp. 10-15.

Kotler, P. ve Zaltman, G. (1971), Social Marketing: An Approach to Planned Social Change, Journal of Marketing, Vol: 35(July), pp. 3-12.

Kotler, P. ve Lee, N. R. (2006). Kurumsal Sosyal Sorumluluk, MediaCat Yayıncılık. İstanbul.

Kotler, P. ve Lee, N R. (2007). Kamu Sektöründe Pazarlama, MediaCat Yayıncılık. İstanbul.

Kotler, P. ve Lee, N. R. (2008). Social Marketing: Influencing Behaviors for Good, Third Edition. Sage. California.

Layton, R. (2015), Formation, Growth and Adaptive Change in Marketing Systems, Journal of Macromarketing, Vol: 35(3), pp. 302-319.

Levinson, J. C. (1984). Guerrilla Marketing: Secrets for Making Big Profits from Your Small Business, Houghton Mifflin. Boston.

Levinson, J, C. (1998). Guerrilla Marketing, Houghton Mifflin. New York.

Levinson, J. C. ve Hanley, P., R. J. (2007). Gerilla Pazarlama Devrimi, MediaCat Yayıncılık. İstanbul.

Nakıboğlu, B. ve Özsoy T. (2016) Sosyal Pazarlama- Sosyal Pazarlama Kampanya Örnekleriyle-, Akademisyen Yayınevi, Ankara.

Navrátilováa, L. ve Milichovskýa, F. (2015), Ways of Using Guerrilla Marketing in SMEs, Procedia Social and Behavioral Sciences, 175, pp. 268-274.

Nestle: Obeziteye Karşı Hareket Zamanı, http://www.dijitalajanslar.com/nestle-obeziteye-karsi-hareket-zamani/ (Erişim Tarihi:04.09.2018)

Obeziteye Karşı Hareket Zamanı Projesi, https://www.nestle.com.tr/csv/obeziteye-karsi-hareket-zamani-projesi (Erişim Tarihi: 04.09.2018)

Paper Dispenser (2007). https://www.adsoftheworld.com/media/ ambient/paper_dispenser (Erişim Tarihi:28.08.2018)

Torlak, Ö. ve Tiltay, M. A. (2017). Pazarlama Ahlakı, Beta Yayınlar. İstanbul.

Trout, J. ve Ries, A. (2007). Pazarlama Savaşı, Optimist Yayıncılık. İstanbul.

Our History. https://www.warchild.org.uk/who-we-are/our-history (Erişim Tarihi:16.08.2018)

War Child Balloon Tank. https://www.happiness-brussels.com/work/war-child-balloon-tank (Erişim Tarihi:16.08.2018) Weinreich, N. K. (1999). Hand-On Social Marketing: A Step by Step Guide, Sage. USA.

WWF’s Mission. https://www.worldwildlife.org/ (Erişim Tarihi:28.08.2018)

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık. Ankara.