SOSYAL MEDYA REKLAMLARINDA TÜKETİCİ ALGILARININ DEMOGRAFİK VE SOSYO-EKONOMİK DEGİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

Kullanıcıların bilgi ve tecrübelerini paylaştığı sanal bir ortam olarak tanımlanan sosyal medya, son yıllarda teknolojiye paralel olarak yeni iletişim ortamlarının gelişmesiyle birlikte internete yeni bir boyut kazandırmıştır. Günümüzde ev ve işyerlerinde geçirilen zaman arttıkça tüketiciler, sosyal medyayı daha fazla kullanmaya başlamış ve paylaşımın yanında ürün ve hizmet reklamlarının da sıkı bir takipçisi olmuşlardır. Sürekli artan rekabet ve değişen tüketici tercihleri karşısında hedef pazarlarına daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşmak isteyen işletmeler için cazip fırsatlar sunan sosyal medya, işletmeler için de pazarlama iletişimi unsurlarından biri haline gelmiştir. Araştırmanın amacı, sosyal medya reklamlarına yönelik tüketici algılarının demografik ve sosyo ekonomik değişkenlere göre incelenmesi ve karşılaştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle sosyal medya, sosyal medya reklamları, sosyal medya reklamlarında tüketici algıları ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Uygulama bölümünde ise demografik ve sosyo ekonomik özellikler ile sosyal medyada yer alan reklamlarda tüketici algıları arasında farklılığın incelenmesi amacıyla hazırlanan anket, sosyal medya kullanıcıları tarafından cevaplandırılmış, 1052 sosyal medya kullanıcısının cevapları sonucunda elde edilen veriler analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda demografik ve sosyo ekonomik özelliklerden yaş ile sosyal medya reklamlarına yönelik ekonomiye yararlılık algısı, cinsiyet ile bilgi vericilik, ekonomiye yararlılık ve değer yozlaşması algıları ve ankete katılanların annelerinin eğitim düzeyi ile bilgi vericilik ve değer yozlaşması algıları arasında farklılıkların bulunduğu gözlenmiştir.

A COMPARISON OF CONSUMER PERCEPTIONS ON SOCIAL MEDIA ADVERTISEMENTS ACCORDING TO DEMOGRAFIC AND SOCIO ECONOMIC VARIABLES

Social media is defined as a virtual platform at which users share their knowledge and experiences and in recent years paralel to the development of new communication environments by means of technology, socialmedia gained a new dimension. Nowadays, as consumers spend more time at home and at work, they begin to use social media more than ever and consequently as well as sharing something, consumers become close followers of advertisements about products and services. Inface of continuously growing competition and changing consumer preferences, social media becomesone of the marketing ommunication components forenterprises and it provides appealing opportunities to enterprises which aim to reach target markets quickly and effectively. The aim of this study is to examine and compare consumer perceptions on social media advertisements according to demografic and soci economic variables. Ina ccordance with this aim, literature review is done initially about socia lmedia, advertisement social media advertisements and consumer perceptions about social media advertisements. In Application section, a survey is conducted to social media users. It is prepared in orderto analyse the differences between demograficand socio economic properties and consumer perceptions about advertisements on social media. 1052 social mediausersrespondedto thesurvey and the data set obtained from these responses is analysed and interpreted. As a result of the research, among the demographic and socio-economic characteristics, it has been observed that there are differences between age and perception of good for economy towards socialmedia advertising, between gender and informativeness, good for economy and value corruption, betweene ducational level of mothers of the respondents and informativeness and value corruption

Kaynakça

Brackett, L. K. ve Carr, B. N. (2001). Cyberspaceadvertising vs. othermedia: consumer vs. maturestudentattitudes.Journal of AdvertisingResearch, 41 (5), 23-32.

Can, L. ve Serhateri, A. (2016). Sosyal medya reklamlarının markaya yönelik tutuma etkisi: facebook üzerinde bir uygulama. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 02 (03), 16-28.

Close, A. G. (2012). Online Consumer Behavior: TheoryandResearch in Social Media,Advertisingand E-Tail, New York: Routledge.

Dabner, N. (2012). Breakingground’ in theuse of socialmedia: a casestudy of a universityearthquakeresponsetoınformeducationaldesignwithfacebook.Internet andHigherEducation, 15 (1), 69-78.

Dilmen, N. E. (2012). Sosyal Paylaşım Ağlarının Reklam ve Pazarlama Disiplinleri İçerisinde Kullanımı, Sosyal Medya/Akademi, İstanbul: Beta Yayıncılık, İstanbul.

Ducoffe, R. H. (1996). Advertisingvalueandadvertising on the web.Journal of AdvertisingResearch, 36 (5), 21-35.

Iabturkey. (2018). 2018 ilk yarı dijital reklam yatırımları açıklandı, Erişim Tarihi: 11.12.2018. https://www.iabturkiye.org/2018-ilk-yari-dijital-reklam-yatirimlari-aciklandi

Jung, A-R. (2017). Theinfluence of perceived ad relevance on socialmediaadvertising: an empiricalexamination of a mediating role of privacyconcern.Computers in Human Behavior, 70: 303.

Kaplan, A. M. ve Haenlein, M. (2010). Users of theworld, unite!thechallengesandopportunities of socialmedia.Business Horizons, 53, 59-68.

Karson, E. J.,McCloy, S. D. ve Bonner, P. G. (2006). An examination of consumers’ attitudesandbeliefstowards web site advertising.Journal of CurrentIssuesandResearch in Advertising, 28 (2), 77-91.

Kazançoğlu, İ.,Üstündağlı, E. ve Baybars M. (2012). Tüketicilerin sosyal ağ sitelerindeki reklamlara yönelik tutumlarının satın alma davranışları üzerine etkisi: facebook örneği.International Journal of EconomicandAdministrativeStudies, 4 (8), 159-182.

Kemp, S. (2018). Thestate of the internet in q4 2018. Erişim Tarihi: 11 Aralık 2018, https://wearesocial.com/blog/2018/10/the-state-of-the-internet-in-q4-2018.

Kerpen, D. (2011). LikeableSocial Media-How toDelightYourCustomers, Create an IrresistibleBrand, And Be GenerallyAmazing on Facebook (andOtherSocial Network), United States of America: McGraw-HillBooks.

Lee, P. Y. ve Lau, K. W. (2018). A newtriadiccreative role foradvertisingindustry: a study of creatives’ role identity in therise of socialmediaadvertising.Creative IndustriesJournal, 11 (2), 137-157.

Ling, K. C.,Piew, T. H. ve Chai, L. T. (2010). Thedeterminants of consumers’ attitudetowardsadvertising.CanadianSocialScience, 6 (4), 114-126.

Liu, C.-L.,Sinkovics, R. R., Pezderka, N. ve Haghirian, P. (2012). Determinants of consumerperceptionstoward mobile advertising- a comparisonbetweenjapanandaustria.Journal of Interactive Marketing, 26 (1), 21-32.

Plume, J. C.,Dwivedi, Y. K., ve Slade, E. L. (2017). Social Media in the Marketing Context, Amsterdam: Chandos Publishing.

Pollay, R. W. ve Mittal, B. (1993). Here’sthebeef: factors, determinants, andsegments in consumercriticism of advertising.Journal of Marketing, 57, 99-114.

Safko, L. ve Brake, D. K. (2009). TheSocial Media Bible, New Jersey: John Wiley&Sons.

Schlosser, A. E.,Shavitt, S., ve Kanfer, A. (1999). Survey of internet users’ attitudestoward internet advertising.Journal of Interactive Marketing, 13 (3), 34-54.

Stephen, A. (2016). The role of digitalandsocialmediamarketing in consumerbehavior. CurrentOpinion in Psychology, 10, 17-21.

Terkan, R. ve Saygılı, N. (2017). Sosyal medyada pazarlamanın gençler üzerindeki etkisi.Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10 (51), 1153-1159.

Topal, B. ve Şahin, H. (2017). Reklamların genç tüketicilerin satın alma davranışına etkisinin incelenmesi.Sosyal Bilimler Metinleri, ICOMEP Özel Sayısı, 1-13

Uraltaş, N.T. ve Bahadırlı, S. (2012), Sosyal Medya Akademi. Tolga Kara (Ed.), Ebru Özgen (Ed.), Elektronik Perakendecilik ve Bir Reklam Mecrası Olarak Sosyal Ağ Siteleri (s. 21-56). İstanbul: Beta Yayınları.

Ünal, S., Erciş, A. ve Keser, E. (2011). Attitudestowards mobile advertising – a researchtodeterminethedifferencesbetweentheattitudes of youthandadults.ProcediaSocialandBehavioralSciences, 24, 361-377.

Wang, .Y., Sun, S., Lei, W., ve Toncar, M. (2009). Examiningbeliefsandattitudestowardonlineadvertisingamongchineseconsumers.Direct Marketing: An International Journal, 3 (1), 52-66.

Windham, L. ve Orton, K. (2000). TheSoul of the New Consumer, NewYork: WindsorBooks.

Wolin, L. D.,Korgaonkar, P. ve Lund, D. (2002). Beliefs, attitudeandbehaviourtowards web advertising.International Journal of Advertising, 21 (1), 87-113.

Yağcı, M. İ. ve İlarslan, N. ( 2010). Reklamların ve cinsiyet kimliği rolünün tüketicilerin satın alma davranışları üzerindeki etkisi.Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11 (1), 138-155.

https://wearesocial.com/global-digital-report-2019,ErişimTarihi:18.04.2019.