SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE SANAL MÜZE KULLANIMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu çalışmanın sosyal bilgiler dersinde sanal müze kullanımının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel veri toplama yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden “ölçüt örnekleme” yöntemi ile Aydın İlinde görev yapan öğretmenlerden derslerinde sanal müze kullanan 10 öğretmen çalışma kapsamına alınmıştır. Araştırmada veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgiler ve 12 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi türlerinden tümevarımcı analiz kullanılmıştır. Veriler, nitel araştırma konusunda deneyimli bir öğretim üyesi ve araştırmacılar tarafından ayrı ayrı kodlamışlardır. Kodlayıcılar arasında uyuşum yüzdesi % 78 olarak hesaplanmıştır. Çalışma sonucunda sosyal bilgiler öğretmenlerinin sanal müzeyi öğrencilerin gezme imkânı olmayan müzeleri görme imkânı sunduğundan önemli bir öğretim materyali olarak gördüğü ancak kullanımı sırasında sıkıntılarla karşılaşıldığı görülmektedir. Çalışma ve alan yazın taraması sonucunda sanal müzelerin sosyal bilgiler dersinde daha etkili kullanılabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenler ve müze yöneticileri için öneriler sunulmuştur

EVALUATION OF USING VIRTUAL MUSEUMS IN SOCIAL STUDIES LESSONS ACCORDING TO TEACHER’S VIEW

The aim of this study is to evaluate the use of virtual museums in social studies lessons. This research is a qualitative research. Semi-structured interviews were made. Semi-structured interview form was developed by researchers and consists of personal information questions and 12 open-ended questions. With the ciritical case sampling, a method of purposive sampling, 10 teachers working in the Aydın province who use virtual museums in their lessons were selected for interview. Inductive analysis, one of the content analysis types, was employed to analyze the data obtained in the research. The researchers and a lecturer experienced in qualitative research analyzed the teachers answers independently and then they checked the similarities of the analyses. The agreement between the researchers was calculated as 78%. At the end of the study it is found that social studies teachers think virtual museums as an important education material but they have same obstacles while using it. For using virtual museums more effectively in social studies lessons some proposals are offered to Ministry of National Education, teachers and museum administrators