SERBEST TİCARET BÖLGESİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE İLE SURİYE, ÜRDÜN VE LÜBNAN ARASINDAKİ POTANSİYEL DIŞ TİCARET HACMİNİN ULUSLARARASI ÇEKİM MODELİ YOLUYLA TAHMİNİ

Günümüzde dünyanın çeşitli bölgelerinde ekonomik, politik ve güvenlik amaçlar ile kurulmuş birçok serbest ticaret bölgesi bulunmaktadır. Bu bağlamda, dünyanın en stratejik bölgelerinden olan Ortadoğu Bölgesinde de, Türkiye, Suriye, Lübnan ve Ürdün arasında ekonomik ve politik amaçlarla 10 Haziran 2010‟da gerçekleştirilen 3. Türk-Arap işbirliği forumu çerçevesinde, bir serbest ticaret bölgesi oluşturmak üzere karar alınmıştır. Çalışmamızda, “çekim modeli” (gravity model) kullanılarak Türkiye ile söz konusu ülkeler arasındaki ticaret potansiyeli tahmin edilmiştir. Sonuç olarak; Türkiye, Suriye, Lübnan ve Ürdün arasındaki mevcut ticaret hacminin son yıllarda çekim modelinin beklediğinden daha düşük olduğu, dolayısıyla serbest ticaret bölgesi kurulmasının Türkiye için bir dış ticaret fazlası yaratabileceği tahmin edilmiştir

TRADE ESTIMATION OF TURKEY WITH SYRIA, JORDAN AND LEBANON WITHIN THE FREE TRADE AREA FRAMEWORK VIA AN INTERNATIONAL GRAVITY MODEL

Today there are many examples of free trade areas in various parts of the world established for economical, political and safety reasons. In this context on June 10th, 2010 a decision has been taken to establish a free trade area in one of the most strategically important regions of the world, namely Middle East, among Turkey, Syria, Lebanon and Jordan within the 3rd Turkish-Arabian cooperation forum. This research investigates the international trade potential between the 4 countries using the gravity model framework. The results indicate that there is currently less trade among these countries than the gravity model would predict, therefore establishing a free trade area means a trade surplus for Turkey.

16607 9293

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

OKULÖNCESİ VE ANAOKULU DAVRANIŞ ÖLÇEĞİNİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Yeşim FAZLIOĞLU, Lale OKYAY, Gökhan ILGAZ

XVI-XVIII. YÜZYIL AVRUPA RESİM SANATI’NDA UŞAK HALILARI

Nurcan PERDAHCI

CİRO İŞLEMİNİN “SORUMLULUK DOĞURAN OLAY” BAĞLAMINDA İNCELENMESİ CİRO EDİLEN ÇEKLERİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE RAPORLANMASI

Selahattin KARABINAR, Recep ÖKTEM

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM UYGULAMASI SONRASI HASTANE TERCİHLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ

Münevver TURANLI, Özlem DENİZ BAŞAR

MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN GELECEKTEKİ GİRİŞİMCİLİK KARİYER NİYETLERİNİN PLANLI DAVRANIŞ MODELİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Seyfi TOP

ALMANCAYI TÜRKİYE’DE ÖĞRENMİŞ OLAN ALMANCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALMANCADAKİ "WİE" KELİMESİNİN ANLAMINI BELİRGİNLEŞTİRME YETERLİK DÜZEYLERİNE İLİŞKİN BİR YETERLĠK DÜZEYLERĠNE ĠLĠġKĠN BĠR ARAŞTIRMA

Sevinç SAKARYA MADEN, Selma AKOL

BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM YAZILIMLARINDA KULLANILAN GERİ BİLDİRİM TÜRLERİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ

Hasan ÖZGÜR

TÜRK GİRİŞİMCİLERİN İŞ VE YAŞAM DEĞERLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BURSA İLİ UYGULAMASI

Ayhan SEYFULLAHOĞULLARI

TÜRKİYE İÇİN KÜRESELLEŞME VE ENFLASYON İLE İLGİLİ BAZI SINAMALAR

Tuba BAŞKONUŞ DİREKÇİ, Ömer ÖZÇİÇEK

2008 YILINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ARTAN ÖNEMİ-TÜRK ENERJİ POLİTİKASI

Fahri TÜRK