ŞEHİRLERİN SU İHTİYACININ KARŞILANMASINDA VAKIFLARIN ROLÜ: XV-XVI. YÜZYILLARDA RODOSCUK’TA VAKIF SULARI VE YAPILARI

XV.yy’ın ortalarından itibaren bir liman kenti olarak gelişen Rodoscuk, özellikle ticari aktivitenin giderek yoğunlaşması sebebiyle meskûn nüfusun yanı sıra günü birlik ya da belli zaman dilimleri arasında şehre gelen ticaret erbabına da ev sahipliği yaparak kalabalık bir kitleyi barındırmaktaydı. Bu dinamik şehrin temel ihtiyaçlarının başında su temini meselesi gelmiş olup gerek yerel halk gerekse -ki en etkin şekilde- Osmanlı devlet adamları ve ulemanın gayretleriyle çeşitli vakıflar bu meselenin çözümüne titizlikle eğilmişlerdir. Bu ihtiyaç doğrultusunda başta suyolu olmak üzere su kullanımını mümkün kılan çeşme, kuyu, şadırvan, hamam gibi yapıları şehre kazandırmışlardır. Zamanla artan ihtiyaçlara paralel olarak su şebekeleri ve su yapıları da nicelik olarak artmış ve yeni formlar kazanarak su ihtiyacını karşılamaya devam etmişlerdir. 

THE ROLE OF FOUNDATIONS IN SATISFYING THE WATER DEMAND OF CITIES: FONDATION WATERS AND STRUCTURES IN RODOSCUK IN XV-XVI CENTRURIES

Rodoscuk,  growing as a port city from mid-XV Century, was sheltering a big mass for hosting a resident population and traders that come to the city for certain periods of time. The issue of water supply was one of the most important needs of this dynamic city and various foundations were caring finically about the solution of this problem with the efforts of both local people and Ottoman statesmen and ulema. They brought the city firstly aqueducts and fountains, wells, shadirvans, hammams that made the water usage possible. In  time correspondingly with increasing needs, waterworks and structures increased quantitatively and countinued to satisfy the need for water by gaining new forms.

Kaynakça

Rodoscuk Şer‘İyye Sicilleri (RŞS.) 1510 ; 1511; 1512; 1513; 1514;, 1520; 1524; 1527; 1529; 1533; 1539; 1543; 1550;1551; 1552.

Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivleri (BOA) TD 370; TD 541; TD 385.

Akgündüz, Ahmet, İslâm Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi, İstanbul 1996, s.75-92.

Arslantürk, Hacı Ahmet, Bir Bürokrat ve Yatırımcı olarak Kanuni Sultan Süleyman'ın Veziriazamı Rüstem Paşa, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı İktisat Tarihi Bilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2011.

Ateş, Hacer, Kuzey Marmara Sahilleri ve Ard Alanında Şehirleşmenin Tarihi Süreci: XVI.-XVII. Yüzyıllarda Tekirdağ̆ ve Yöresi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü̈, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2009.

Çeçen, Kâzım, İstanbul’da Osmanlı Devrindeki Su Tesisleri, İstanbul 1948.

Eyice, Semavi, “Hamam”, DİA, C.15, İstanbul 1997, s. 402-430.

Faroqhi, Suraiya, Orta Halli Osmanlılar, çev. Hamit Çalışkan, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2009.

Gökbilgin, Tayyib, “Edirne Şehri’nin Kurucuları”, Edirne’nin 600. Fethi Yıl Dönümü Armağan Kitabı, Ankara,1993.

Göksu, Tevfik, vd., Geçmişten Günümüze İstanbul’da Suyun Yönetimi, İstanbul 2009 .

Günay, Hacı Mehmet, “Vakıf”, DİA, C.42, İstanbul 2012, s.479-486.

Kılıç, Selda, “Su Yolları ve Su-Yolcu Esnafına dair bazı tespitler”, A.Ü. DTCF, Tarih Araştırmaları Dergisi, S.36, Ankara 2004, s. 175-188

Küçükaşçı, Mustafa Sabri, “Rûme Kuyusu”, DİA, C.35, İstanbul 2008., s. 231-232.

Öztürk, Nazif, Elmalılı Muhammed Hamdi, Elmalılı M. Hamdi Yazır Gözüyle Vakıflar: Ahkamü'l-Evkaf, Ankara, 1995.

Sağır, Yusuf, “Osmanlı Su Vakıfları”, Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, S.15, , s. 445-473.

Serez, Mehmet, Tekirdağ Tarihi ve Coğrafyası Araştırmaları, Ankara 2007.

Tabakoğlu, Ahmet “İstanbul’un Su Tarihi: Roma, Bizans ve Osmanlı Döneminde İstanbul’a Su Temini”, Selçukludan Cumhuriyete Şehir Yönetimi, ed. Erol Özvar - Arif Bilgin (İstanbul: TDBB) 2008.

Taşlıklıoğlu, Zafer, Trakya’da Epigrafi Araştırmaları I, İstanbul 1983.

Yediyıldız, Bahattin, “Vakıf”, DİA, C.42, İstanbul 2012, s.479-486

10402 5433

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ÖRGÜTSEL ÖĞRENME YETENEĞİNİN GÖREV VE BAĞLAMSAL PERFORMANSA ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Serdal KEÇELİ, Ali ERDOĞAN

AKARYAKIT DAĞITIMINDA ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ İÇİN BİR BAŞLANGIÇ ÇÖZÜMÜ

Onur ÇETİN, Necdet ÖZÇAKAR

UZAKTAN EĞİTİM ORTAMLARINDA İLETİŞİMCİ BİÇİMLERİNİN SOSYAL BURADALIĞA ETKİSİ

Yıldıray ERCAN, Tuncer BÜLBÜL

MATERYALİST DEĞERLER İLE HEDONİK VE FAYDACI ALIŞVERİŞ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAŞAM DOYUMUNA ETKİSİ

Yasin YILMAZTÜRK, Çağatay AKDOĞAN, Özgür KAYAPINAR

KİŞİLİK TİPLERİNİN DAVRANIŞSAL FİNANS KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Öznur ŞAMANDAR, İstemi ÇÖMLEKÇI

ŞEHİRLERİN SU İHTİYACININ KARŞILANMASINDA VAKIFLARIN ROLÜ: XV-XVI. YÜZYILLARDA RODOSCUK’TA VAKIF SULARI VE YAPILARI

Hacer ATEŞ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SİBER AYLAKLIK VE BİLİŞSEL KAPILMA DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Fatih ARIKAN, Hasan ÖZGÜR

DEĞİŞEN MÜZE EĞİTİMİ ALGISI ÇERÇEVESİNDE SOSYAL BİLGİLER VE TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZE EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI

MELEK KÖRÜKCÜ

İNTERNET VE AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI İLE BENLİK SAYGISI VE YALNIZLIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Mehmet Utku TOHUMCU, Temel Alper KARSLI, Erdi BAHADIR, Bilal KALENDER

BİR DENEYİMİ UNUTULMAZ KILAN UNSURLAR NEDİR? UNUTULMAZ TURİZM DENEYİMİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME

Seda DEMİR, Elif ÜLKER DEMİREL