SANAT EĞİTİMİNDE ALGI, GÖRSEL ALGI VE YANILSAMA: VICTOR VASARELY’NİN ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Algı, araştırmacıların farklı teoriler ve farklı yaklaşımlarla açıklama getirmeye çalıştıkları birey üzerindeki oluşumunu irdeledikleri, uyaranların yorumlanması ile ilgili geniş kapsamlı bir süreçtir. Bu kapsamda bireyin Sanat Eğitiminde sanatçıların yapıtları gibi görselliğe dayanan yapıtları yorumlayabilmesi için önce yapıtı algılaması gerekmektedir. Yapıtların algılanması ve yorumlanabilmesinde algı gibi görsel algıda önem taşımaktadır. İzleyicide algı, görsel algı ve yanılsamalar yaratan yapıtların oluşumunu sağlayan Op Art Akımının en temel özelliği, gerçekte var olmayan bir hareket, titreşim geometrik formların genellikle çizgi ve zıt renklerin kompozisyonuyla yorumlanmış olmasıdır. Araştırmada, Op Art Akımı, oluşum süreci ve yapıtları; algı, görsel algı ve yanılsama kavramları Çağdaş Sanat anlayışı içerisinde ayrı ayrı incelenmiştir. Bu araştırmayla; Op Art Akımı ile en önemli temsilcilerinden biri olan Victor Vasarely’nin yapıtlarının incelenmesi ve bu yapıtların öğrencilerin Sanat Eğitiminde önem taşıyan algı, görsel algı ve yanılsamanın izleyici üzerinde nasıl yaratıldığı, Op Art yapıtlarda algı ve görsel algının nasıl bilinçli algı yanılsamalarına dönüştürüldüğü göstermek amaçlanmıştır. Algı, görsel algı, yanılsama ve Op Art Akımının incelenmesinin ardından bu kavramlar Op Art temsilcisi Victor Vasarely’nin yapıtları ile birleştirilmiştir. Sonuç olarak “Sanat Eğitiminde Algı, Görsel Algı ve Yanılsama: Victor Vasarely’nin çalışmaları üzerine bir inceleme” başlıklı araştırma ile elde edilen verilerin, Sanat Eğitiminde kısaca “bakmak” ve “görmek” arasındaki fark olarak tanımlanan görsel algının kazanılması ve bireyin görmeyi öğrenmesi açısından katkı sağlayacağı düşünülmektedir
Anahtar Kelimeler:

Sanat, op art, algılama, kinetik art

PERCEPTION, VISUAL PERCEPTION AND ILLUSION IN ART EDUCATION: AN EXAMINATION IN THE WORKS OF VICTORIA VASARELY

Perception is a wide-ranging process that researchers try to explain with different theories and different approaches, examine the formation on an individual and also related with interpreting stimulus within this framework, individual needs to perceive the work of art to interpret the work which faces to visuality as the works of artists in Art Education. Not only perception but also visual perception plays on important role in perceiving and interpreting the works. The basic feature of Op Art which provides the formation of works creating perception, visual perpection and illusions on viewers is interpreting with an unreal movement and generally with a composition geometric shopes that have lines and contrast colours, in the research, the works and the formation process and also perceptions, visual perception and illusion are examined separately in Modern Art Consideration. With this research; it is aimed to examine the Works of Victoria Vasarely who is the most important procurator of Op Art Furthermore, it is meant to how these works create perception, visual perception and illusion on viewers in the Art education of students and how perception and visual perception in Op Art turns into conscious perception illusions. On the back of examining perception, visual perception, illusions and Op Art; these concepts are combined with the works of Op Art procurator, Victoria Vasarely. As a result the data that gathered with the research- Perception, Visual Perception and Illusion in Art Education: An Examination in the Works of Victoria Vasarely–is considered to contribute in person’ s sight since there is a difference between “to see” and “to sight” in Art education