REKABET VE DEĞER ZİNCİRİ ÇERÇEVESİNDE LOJİSTİK KÜMELENME ÖRNEKLERİ OLARAK SİNGAPUR LOJİSTİK KÜMELENMESİ VE ANKARA LOJİSTİK ÜSSÜ

Küreselleşme ile birlikte sayıları artan sanayi kümelenmelerini, artan üretim ve dış ticaret hacmi ile lojistik hizmetlere olan ihtiyacın artması sonucu lojistik kümelenmelerin oluşması takip etmiştir. Rekabet gücünü arttırmak isteyen ülkeler, lojistik kümelenmelerin kurulmasını ve teşvik edilmesini bir devlet politikası olarak uygulamaktadırlar. Ülkemizde ise; ilk kurulan lojistik kümelenmesi Ankara Lojistik Üssü olup; 2004 yılında Ülkemizde lojistik kümelenmelere yönelik herhangi bir yasal mevzuat, destek veya teşvik sisteminin bulunmaması sebebiyle sadece özel sektör tarafından kurulmuştur. Bu çalışmada, ilgili literatür taraması yapılarak; Singapur’da yer alan lojistik kümelenmesi ile Ankara Lojistik Üssü örnekleri karşılaştırılmış ve Ankara Lojistik Üssü’nün değer zinciri içerisindeki yerinin değerlendirilmesi için Ankara Lojistik Üssü Yönetim Birimi ile mülakat ve Üs içindeki 15 ile Üs dışında 1 taşımacılık, depolama ve dağıtım firması olmak üzere toplam 16 firma ile anket yapılmıştır. Ayrıca, yapılan çalışmalar ile Üssü’n kümelenme modeli bağlamında bir lojistik kümelenme olup olmadığı, süreç bağlamında planlı bir şekilde oluşup oluşmadığı, değer zinciri bağlamında herhangi büyük bir kümelenmenin alt kümelenmesi mi yoksa başlı başına bir lojistik kümelenme mi olduğu, mekansal yayılım bağlamında Üssü’n hizmet düzeyi ve ölçeğinin yanı sıra ilişkili aktörlerin kimler olduğu araştırılarak; Üssü’nün kümelenme şeması ortaya konmuştur. Sonuç olarak, Ankara Lojistik Üssü’nün Ülkemizde kurulacak lojistik kümelenmelere bir model teşkil etmesi beklenmektedir

SINGAPORE LOGISTICS CLUSTER AND ANKARA LOGISTICS BASE AS THE EXAMPLES OF LOGISTICS CLUSTERS IN THE FRAMEWORK OF COMPETITION AND VALUE CHAIN

With th globalization, increasing number of industry clusters was followed byt he emergence of logistics clusters which was an outcome of the increase in the volumes of production and Foreign trade as well as the demand for the logistic sservices. The countries, intending to increase their competitive strength, utilize the establishment and encouraging of logistics clusters as a statepolicy. In our country, the Ankara Logistics Base is the first established logistics cluster; it wa sfounded in 2004 by only the private sector, as there is not a legal regulation, supportor an incentive System for logistics clusters in the country. In this study, by conducting the respective Literature survey, the cases of Singapore logistics cluster and the Ankara Logistics Base are compared and an interview was made with the Administrative Unit of the Ankara Logistics Base to assess the position of the Base within the value chain and a survey was made with a total of 16 transportation, storageanddistributioncompanies, 15 of whichwerelocated inside the Base and 1 outside. Furthermore, the cluster schema of the Base is created by making a research to answer the questions whether the Base is a logistics cluster, whether it has been established in a plan in the process, whether it is a sub-cluster of a larger one in terms of the value chain or a logistics cluster on its own, what the service leve land scale of the Base is in terms of spatial distribution as well as who there late dactors are. As the result, the Ankara Logistics Base is expected to be a model for the logistics clusters, to be established in our country