OSMANLI DEVLETİ’NDE İLK TİCARİ GAZETE: CERİDE-İ TİCARET

XVIII. yüzyıl sonlarına kadar Osmanlı Devleti sınırları içinde yayınlanan bir gazeteye rastlanılmamaktadır. XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı Devleti‟nde yabancılar tarafından Fransızca gazetelerin çıkarılmaya başladığı görülmektedir. 1831 yılının sonlarına doğru ise Osmanlı Devleti‟nin ilk resmi gazetesi olan Takvim-i Vekayi yayınlanmaya başlamıştır. 1850‟li yıllara gelindiğinde sadece İstanbul‟da 23 gazetenin neşredildiği tespit edilmiş fakat ticaretle ilgili bir gazetenin olmadığı görülmüştür. Dönemin gazetelerinde eğitim, edebiyat, politika ve çeşitli haberlerden bahsedilmiş; sanayi, kara ve deniz ticareti ile ilgili konulara yer verilmemişti. Bu sebeple Ticaretin yaygınlaşabilmesi için bir yayın organına ihtiyaç duyulmuş ve gazetenin yayın hayatına başlaması ile ticaretin artacağı, buna bağlı olarak da halkın refah seviyesinin yükseleceği düşünülmüştür. Bunun içinde bir takım çalışmalar yürütülmeye başlanmış kısa süre sonra da ilk ticari gazete olan Ceride-i Ticaret yayınlanmaya başlamıştır.

THE FIRST COMMERCIAL NEWSPAPER IN THE OTTOMAN EMPIRE: CERIDE-I TICARET

We cannot see a newspaper published in the Ottoman Empire until the end of of 18th Century. In the first quarter of the 19th century, newspapers in French started to be published by the foreigners in the Ottoman Empire. The first official newspaper in the Ottoman Empire, Takvim-i Vekayi started to be published towards the end of 1831. In the 1850s only in Istanbul 23 newspapers were being published but no newspaper on commerce was available. Newspapers of that period dealt with education, literature, politics and various news but did not cover issues about industry, land and sea trade. So a newspaper was needed in order for trade to prosper. It was thought that when the newspaper started to be published, trade would flourish and consequently the welfare of the public will increase. Some works were carried out and after a short while, the first commercial newspaper, Ceride-i Ticaret, was started to be published.