ÖRGÜTSEL ÖĞRENME YETENEĞİNİN GÖREV VE BAĞLAMSAL PERFORMANSA ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Örgütsel öğrenme yeteneği kavramı, işletmelerin içerisinde hatayı bulma ve düzeltme, işletme içi rutinleri yürütme, bulunan veya görülen problemleri düzeltme, bilgi ve fikir çeşitliliği oluşturma, devamlı iyiye doğru yenilenmeyi amaçlamaktadır. İşletmelerin performansına etki eden, dolayısıyla karlılığının artmasında, markalaşmasında ve sürdürülebilirliğinde büyük pay sahibi olan örgütsel öğrenme yeteneği ve bu kavramı oluşturan alt boyutları derinlemesine incelenmiş olup edinilen literatür taraması ile şimdiye değin bu konuda araştırma yapan akademisyenler ve meydana getirdikleri modeller incelenmiştir. Bu safhada başkaca ele alınan bir diğer kavram olan öğrenen örgüt ile ilişkisi ve farkları ele alınmıştır. Örgütsel öğrenme ve örgütsel öğrenme yeteneği ülkemizde yeni bir kavram olarak karşımıza çıkmış olup önemi henüz kavranamamış bir konudur. Bu çalışmada; örgütsel öğrenme yeteneğinin görev ve bağlamsal performansa etkisi incelenmiştir. Araştırma kapsamında hazırlanan anket İstanbul ili Avrupa Yakasında faaliyet gösteren özel hastaneler içinden, araştırmaya katılmayı kabul eden hastanelerde çalışan 550 kişiye anket dağıtılmış olup 525 kişiden geri dönüş sağlanmıştır. Anket sonuçları SPSS ve AMOS programları yardımıyla kodlanmış ve analize tabi tutulmuşlardır. Sonuç olarak; örgütsel öğrenme kapasitesi alt boyutları ile birlikte iş performansı ve alt boyutlarını pozitif olarak etkilediği görülmüştür.

THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL LEARNING CAPACITY ON TASK AND CONTEXTUAL PERFORMANCE: AN APPLICATION IN THE HEALTH SECTOR

Organizational learning ability is defined as a series and a set of organizational tasks and skills that authorize the organization to use its knowledge and experience based on the experience and knowledge gained, and to use this information as it grows and when knowledge is needed. The concept of organizational learning ability aims to find and correct mistakes in enterprises, to execute in-house routines, to fix problems that are found or seen, to create information and idea diversity, to be renewed continuously. The organizational learning ability and the sub-dimensions that affect the performance of the enterprises, which have a big share in profitability, branding and sustainability, have been examined in depth and the literature that has been acquired has been investigated by the academicians who research in this issue and the models they have introduced. In this phase, the relation and the differences with the learning organization which is another concept which is discussed further are discussed. The ability of organizational learning and organizational learning has emerged as a new concept in our country and the issue has not yet been recognized. In this study; the effect of organizational learning capacity on task and contextual performance has been examined. Within the scope of the survey, the questionnaire was distributed to 550 people who work in the hospitals that accept to participate in the survey among the private hospitals operating in the Istanbul province of Europe and 525 people were returned. The survey results were coded and analyzed with the help of SPSS and AMOS programs. As a result; Organizational learning capacity, together with its sub-dimensions, was found to positively affect job performance and sub-dimensions.

Kaynakça

Aksay, K., Erbil, C., Öğüt, A. (2016) “Çalışanların karar alma sürecine katılımının yenilikçilik kapasitesi ve örgütsel öğrenme üzerine etkisi.” Konya: Selçuk Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 16 (31), ss. 114-129.

Avcı, N., Küçükusta, D. (2009) “Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişki.” Ankara: Anatolia Turizm Arastirmalari Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, ss.33-44,.

Aydoğan, E., Orhan, F., Naldöken, Ü., Beylik, U. ve Aksay, K. (2011) “Sağlık Kurumlarında Örgütsel Öğrenme Kapasitesi: Bir Kamu Hastanesi Örneği.” Sivas: C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C.12, Sayı 2, s.s. 193-213.

Baker, W.E. and Sinkula, J.M. (1999) “The synergistic effect of market orientation and learning orientation on organizational performance.” London: Journal of the academy of marketing science,27(4), pp. 411-427.

Cezlan, E.Ç. (2014) “Entelektüel Sermayenin İşletme Yenilikçiliği Ve İşletme Performansına Etkisi: Sağlık İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama.” Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Chiva, R. and Alegre, J. (2009) “Organizational Learning Capacity and Job Satisfaction: An Emprical Assesment in the Ceramic Tile Industry”, London: British Journal Of Management, Vol.20, pp.323-340.

Çelik, V. (2009) “Örgütsel öğrenme kapasitesi ve yeniliğin ve işletme performansına etkisi.” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Efe, M.N. ve Sevinç, H. (2018) “Örgütsel Öğrenme Yeteneklerinin Firma Perfor- mansı Üzerine Etkileri”. Iğdır: Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:14, ss. 15.Erdoğan, A. (2015) İstatistikî metodlar ve matematik modeller. İstanbul: DER Yayınları.

Girgin, M. (2015) “Örgütsel öğrenme kapasitesi ile inovasyon eğilimi arasındaki ilişki: bir araştırma.” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Goodman, S.A. and Svyantek, D.J. (1999) “Person-Organization Fit and Contextual Performance: Do Shared Values Matter.” Journol of vocational Behavior. 55(2), pp. 254-275.

Horuz, İ. (2016) “360 derece performans değerlendirme sisteminin örgütsel öğrenme kapasitesi üzerine etkisi.” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Düzce: Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Jerez-Gómez, P., Céspedes-Lorente, J. and Valle-Cabrera, R. (2005) “Organizational learning and compensation strategies: evidence from the Spanish chemical industry”, Human resource management, 44(3), pp. 279-299.

Meydan, C.H. ve Şeşen, H. (2015) Yapısal Eşitlik Modellemesi AMOS Uygulamaları (2. Baskı), Ankara: Detay Yayıncılık.

Smith, C.A., Organ, D.W. and Near, J. P. (1983) “Organizational citizenship behavior: Its nature and antecedents” Journal of Applied Psychology, 68, pp.653-663, USA.