ÖLÜDENİZ TABİAT PARKI HİZMET KALİTESİNİN ÖNEM PERFORMANS ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz Ölüdeniz Tabiat Parkı, sahipolduğu benzersiz doğal güzelliklerin yanı sıra eş zamanlı olarak sunduğuhizmetlerin çeşitliliği nedeniyle rekabet gücü yüksek bir turist çekim merkeziolarak öne çıkmaktadır. Önem-performans analizi, hizmet kalitesini önem veperformans olmak üzere iki boyut üzerinden ele alarak, basit ancak etkin birşekilde ölçebilen ve hizmet sektöründe yapılan çalışmalarda sıklıkla uygulananbir analiz tekniğidir. Bu çalışmada Ölüdeniz Tabiat Parkı hizmet kalitesininönem performans analizi ile değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Böylelikleturist çekim merkezi bünyesinde sunulan hizmetlerin, ziyaretçilerinbeklentileri doğrultusunda güncellenmesi için gerekli verilersağlanabilecektir. Araştırma kapsamında oluşturulan önem-performans matrisisonucunda, ziyaretçiler için en önemli unsurun denizin temizliği olduğu,performansından en memnun kalınan unsurların ise doğanın keyfine varabilme vedenizin ılık, sığ ve dalgasız olma özellikleri olduğu belirlenmiştir. Bununyanı sıra ziyaretçilerin temel olarak alan darlığı nedeniyle kendileriniyeterince özgür hissedemediği anlaşılmıştır. Bulgular ışığında Ölüdeniz TabiatParkı’nda yoğunlaşılması ve korunması gereken hizmetlerin yanı sıra, düşüköncelikli ve olası aşırılıkları barındıran hizmetlerin ayrıştırılmasına yönelikyönetsel önerilerde bulunulmaktadır. 

Kaynakça

Akten, S. ve Gül, A. (2014). Korunan doğal alanlarda ziyaretçilerin olası etki düzeyleri önlem ve standartların belirlenmesi (Gölcük Tabiat Parkı örneği), SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 15, 130-139.

Bahar, O. ve Arıkan, I. (2010). Euro’nun Uluslararası Turizm Talebi Üzerindeki Olası Etkisi, Vergi Raporu Dergisi, 18 (124), Ocak: 22-36.

Bayramoğlu, H.D. (2003). Ölüdeniz Çevre Hukuku Mevzuatı, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Yayınları, Eğitim Serisi, No:5: İstanbul.

Bell, J. ve Stockdale, A. (2015). Evolving National Park Models: The Emergence Of An Economic Imperative And Its Effect On The Contested Nature Of The ‘National’ Park Concept in Northern Ireland, Land Use Policy, 49 (2015): 213-226.

Çalışkan, U. (2015). Sarıkamış Müşteri Memnuniyeti Araştırması ve Kırsal Alana Etkileri, International Journal of Social and Economic Sciences, 5 (2): 103-112.

Çeken, H. (2003). Küreselleşme, Yabancı Sermaye Ve Türkiye Turizmi, Değişim Yayınları: İstanbul.

Çeken, H., Baldemir, E., Dalgın, T., Sop, S. A. ve Ercan, F. (2013). Muğla’da Turizmin Sorunlarıyla İlgili Turizm Sektörü Yöneticilerinin Algıları ve Çözüm Önerileri, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 50 (576) 55-69.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları, Pegem Akademi Yayınları, Ankara.

Deng, W. (2007). Using a Revised Importance-performance Analysis Approach: The Case of Taiwanese Hot Springs Tourism, Tourism Management 28 (2007): 1274-1284.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (2016). Türkiye’deki Milli Parklar, http://www.milliparklar.gov.tr/belge/tp.pdf., Erişim Tarihi: 11 Temmuz 2016.

Dwyer, L., Knezevic Celbar, L., Edwards, D. ve Nihalic, T. (2012). Fashioning A Destination Tourism Future: The Case Of Slovenia, Tourism Management, 33, 305-316.

Göktuğ, T. H., Yıldız, N.D., Demir, M. , Bulut, Y. (2013). Taşıma Kapasitesi Kuramının Milli Parklarda Oluşum - Gelişim ve Modellenme Süreci, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 44 (2), 195-206.

Greg, R. (2002). Tourism Attraction Systems: Exploring Cultural Behavior, Annals of Tourism Research, 29(4): 1048-1064.

Kalaycı, Ş. (2008). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım: Ankara.

Kaypak, Ş. (2010). Ekolojik Turizmin Sürdürülebilirliği, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2/2 (2010), 93-114.

Küçükaltan, D. ve Ultanır, G. (2012). Trakya’da Kırsal Turizmin Uygulanabilirliği: Şarköy Örneği, KMÜ Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (22): 125-130.

Manning, R., Wang, B., Valliere, W., Lawson, S. ve Newman, P. (2002). Research to Estimate and Manage Carrying Capacity of a Tourist Attraction: A Study of Alcatraz Island, Journal of Sustainable Tourism, 10:5, 388-404.

Martilla, J. A. ve James, J.C. (1977). Importance-Performance Analysis, Journal Of Marketing, 41 (1), 77-79.

Oh, H. (2001). Revisiting importance-performance analysis, Tourism Management, 22 (2001): 617-627

Ölüdeniz Tabiat Parkı. (2016). Fotoğraflar, http://oludeniztabiatparki.com/?page_id=30, Erişim Tarihi: 11 Temmuz 2016.

Papatya, N., Papatya, G. ve Hamşioğlu, A.B. (2011). Sürdürülebilir Çevre ve Kaynak Tabanlı Turizm: Eğirdir Bölgesine İlişkin Bir Değerlendirme Eleştirel/Yapıcı Bir Yaklaşım, I. Uluslararası IV. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı, ‘Turizmde Yeni Ufuklar’ Bildiriler Kitabı, 1-4 Aralık, 221- 236.

Prideaux, B. (2002). Building Visitor Attractions in Peripheral Areas - Can Uniqueness Overcome Isolation to Produce Viability? International Journal of Tourism Research, 4(5): 379-389.

Riviezzo, A., Nisco, A. De, ve Napolitano, M.R. (2009). Importance-Performance Analysis As A Tool in Evaluating Town Centre Management Effectiveness, International Journal Of Retail & Distribution Management, 37 (9): 786-764.

Schanzel, H.A. ve McIntosh, A.J. (2000). An Insight İnto The Personal And Emotive Context Of Wildlife Viewing At The Penguin Place, Otago Peninsula, New Zealand, Journal Of Sustainable Tourism, 8(1): 36-52.

Sörensson, A., von Friedrichs, Y. (2013). An Importance Performance Analysis of sustainable Tourism: A Comparison between international and national tourists, Journal of Destination Marketing & Management,2: 14-21.

TÜKÇEV (Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı). (2016). Tabiat Parkları, http://www.tukcev.org.tr/tabiat-parklari. Erişim Tarihi 11 Temmuz 2016.

TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı). (2016). Mavi Bayrak Türkiye, http://www.mavibayrak.org.tr/tr/plajDetay.aspx?plaj_refno=872 . Erişim Tarihi 11 Temmuz 2016.

Urry, J. (1990) The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies. London: Sage.