OKULÖNCESİ VE ANAOKULU DAVRANIŞ ÖLÇEĞİNİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Bu araştırmanın amacı Kenneth W. Merrell (2003) tarafından geliştirilen Okulöncesi ve Anaokulu Davranış Ölçeği‟ni (Preschool and Kindergarten Behavior ScalesPKBS-2) Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Araştırmanın örneklemini; Edirne Merkez İlçesinde okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden yaşları 3-6 yaş arasında değişen 201 (102 kız ve 99 erkek çocuk olmak üzere) çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacı ile Okulöncesi ve Anaokulu Davranış Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verileri, ölçeğin var olan yapısının Türk kültürüne uygunluğunun belirlenmesi için, Doğrulayıcı Faktör Analizine (DFA) tabi tutulmuştur. Orjinal ölçeğin yapıları arasında var olan ilişkiyi, Türk kültüründe de belirlemek için korelasyon analizi yapılmıştır. Ölçekte yer alan her bir maddenin, ölçülmek istenen kavramla ilişkili olup olmadığının belirlenmesi için maddelerin hem faktör toplamı hem de tüm ölçek toplamıyla olan korelasyonları hesaplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre maddelerin güvenilir, başka bir deyişle davranış problemi ve sosyal beceri seviyelerinin, yüksek ve düşük beceri düzeylerini ayırt etmede yeterli olduğu kabul edilmiştir

STUDY VALIDITY AND RELIABILITY TO PRESCHOOL AND KINDERGARTEN BEHAVIOR SCALES-PKBS-2

The purpose of this study validity, reliability and adapt to Turkish that Preschool and Kindergarten Behavior Scales-PKBS-2 (2003) was developed by Kenneth W. Merrell. Sample of the research are composed of 3-6 years between the ages of 201 (including 102 girls and 99 boys) children. Preschool and Kindergarten Behavior Scale has been used as data collection tool. The research data had used Confirmatory Factor Analysis (CFA) for determining to the existing structure of the scale to determine the suitability of Turkish culture. Correlation analysis was conducted to determine between in the Turkish culture of original scale structures. Correlation analysis was conducted to determine between in the Turkish culture of original scale structures. Each items of the scale was calculated correlation with both of total factors as well as the total of all scale to determine whether be measured to concept. According to research results was considered to be adequate reliable for the items.