OKULÖNCESİ EĞİTİME YÖNELİK RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ BULUNMASI GEREKEN TEMEL ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu araştırma, okulöncesi eğitime yönelik çocuk kitaplarının çeşitli özellikler açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma Denizli il sınırları içinde bulunan kütüphaneler, anaokulları ve kitapçılardan toplanarak incelenen 124 kitap üzerinden yürütülmüştür. Araştırmaya alınan kitaplar için, kitabı biçim ve içerik olarak tanımlayıcı “Kitap Kayıt Formu” oluşturulmuş ve bu form her bir kitap için ayrı ayrı doldurulmuştur. Kayıt formları SPSS 11.0 paket programı araştırmacı tarafından uygulanarak oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda kitapların %63.7’sinin İstanbul’da basıldığı %68.8’inin 14-16 sayfa aralığında olduğu, %46.9’unun orta boyda olduğu, %66.9’unun sırttan tutkalla yapıştırılmış ve dikişli olduğu , %44.3’ünün ise ince karton kapaklı olduğu, %50’sinin sosyal yaşama yönelik konulara sahip olduğu gözlenmiştir. Ayrıca kitaptaki resimlerin %96.7 oranında metinle ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda okulöncesi çocuk kitaplarına yönelik çeşitli öneriler sunulmuştur

AN ANALYSIS OF PRESCHOOL EDUCATION ILLUSTRATED CHILDREN’S BOOKS IN TERMS OF NECESSARY QUALITIES

This research has been carried out to study preschool education illustrated children’s books in terms of various qualities. The research has been conducted on 124 books analysed and collected from the libraries, nursery school and bookshops located in Denizli province. For each book to be analysed a Book Registration Form, descriptive both in content and form, was prepared and these forms were filled for each book separately. Registration forms were evaluated using SPSS 11.0 program and frequency distribution tables were formed. After the research, it was observed that 63.7 % of the books were printed in İstanbul, 68.8 % of them were between 14 and 16 pages, 46,9 % of them were middle sized, 66.9 % of them were wire bound, 44.3 % of them were thin paperback, and 50% of them included themes concerning social life. Besides, it was also determined that 96.7 % of the pictures were connected with the text. Consequently, various proposals were offered for preschool education children’s books