OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE UYGULANAN FARKLI YAKLAŞIMLAR HAKKINDAKİ BİLİŞSEL HARİTALARI

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitimi şekillendiren düşünürler ve onların temsil ettiği yaklaşımlar hakkındaki görüşlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim çalışması kullanılmıştır. Araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerini yansıtmak amacıyla bilişsel harita yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya Edirne il merkezinde bulunan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı anaokullarında görev yapmakta olan gönüllü 20 okul öncesi öğretmeni katılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiş yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formundan elde edilen veriler katılımcıların bilişsel haritalarını oluşturmak üzere analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitimi şekillendiren düşünürler hakkında en çok Froebel ve Montessori hakkında bilgi sahibi oldukları, okul öncesi öğretmenlerinin en çok Montessori Yaklaşımı hakkında bilgi sahibi oldukları ve sınıf içi etkinliklerinde daha çok Montessori, Reggio Emillia ve High Scope Yaklaşımları’ndan yararlandıkları tespit edilmiştir. 

COGNITIVE MAPS PRE-SCHOOL TEACHERS ABOUT DIFFERENT APPROACHES APPLIED IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION

The purpose of the study is to reveal the opinions of preschool teachers about the thinkers who shape preschool education and the approaches they represent. A phenomenologic method of qualitative research is used in this study. Cognitive maps have been used to better reflect preschool teachers' opinions. The participants of the study are  20 pre-school teachers who were working in Edirne province in kindergartens bound to the Ministry of National Education. As a means of collecting data in the survey, a semi-structured interview form was developed by the researchers. The data from the Interview Form was analyzed to generate cognitive maps of participants' pre-school education approaches applied around the world. According to the results of the research, it was found out that pre-school teachers know Froebel and Montessori as thinkers who shaped pre-school education and the Montessori approach better. Thus the study reveals that teachers use Montessori, Reggio Emillia and High Scope Approaches more in class activities. 

Kaynakça

Aral, N., Kandır, A. & Can-Yaşar, M. (2011). Okul Öncesi Eğitim ve Okul Öncesi Eğitim Programı, İstanbul: Ya-Pa.

Aslan, D. (2005). Okul Öncesi Eğitimde Reggio Emilia Yaklaşımı. Çukurova Üniversitesi Enstitü Dergisi, 14 (1), 75-84.

Bayhan, P. & Bencik, S. (2008). Erken Çocukluk Dönemi Programlarından Waldorf Yaklaşımına Genel Bir Bakış. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 15-25.

Bilbay, A. & Karakaş, H. (2013). Okul Öncesi Eğitimde Reggio Emilia Yaklaşımı. In Internatıonal Symposıum On Changes And New Trends In Educatıon (p. 365).

Çelik, M. (2013). Öğrenme Çocuk İle Büyür: Erken Çocukluk Eğitiminde Waldorf Yaklaşımı. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 39-51.

Ekici, F. Y. (2015). Okul Öncesi Eğitimde Uygulanan Çocuk Merkezli Yaklaşımların Kuramsal Temel, Eğitim Ortamı ve Öğretmenin Rolü Açısından Karşılaştırılması. The Journal of Academic Social Science, 3(12), 192-212.

Gökmen, A. H., Deveci, H., Bingöl, K., Bekir, H., Temel, Z. F. & Kanat, K. (2016). Okul Öncesi Öğretmenlerinin High/Scope Yaklaşımı İnançları ile Öz yeterlik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2481-2500.

Güler, D. & Öztürk, F. (2003). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitime Öğretmen Yetiştiren İlk Program ve Eğitimsel Uygulamaların Tarihsel Analizi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 2 (4), 261-275.

Günay-Bilaloğlu, R. (2004). Okul Öncesi Eğitimde High Scope Yaklaşımı. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2), 41-56.

Gürsoy, F. & Yıldız-Bıçakçı, M. (2009). Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi (s.153-173). İstanbul: Kriter.

Kalıpçı, S. (2008). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Uygulamalarında Benimsedikleri Eğitimsel Yaklaşımları Belirleme. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Korkmaz, E. (2012). Montessori Metodu: Eğitimde Bir Alternatif, Ankara: Algı.

Kurtulmuş, Z. (2012). Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar (s. 77-97). Ankara: Vize.

Memduhoğlu, H. B., Mazlum, M. M. & Alav, Ö. (2015). Türkiye'de Alternatif Eğitim Uygulamalarına ilişkin Öğretmenlerin ve Öğretim Üyelerinin Görüşleri. Eğitim ve Bilim, 40 (179), s.69-87.

MEB, (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara.

Mellado, V. (1997). Preservice Teachers’ Classroom Practice and their Conceptions of Teaching and Learning Science. Science & Education, 82, 197-214.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Oğuz, V, & Köksal-Akyol, A. (2006). Çocuk eğitiminde Montessori yaklaşımı. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 243-256.

Oktay, A. (2004). Yaşamın Sihirli Yılları: Okul Öncesi Dönem. (5. baskı). İstanbul: Epsilon.

Öztürk, Ş., Şahin, Ş. & Mercan, E. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Okul Öncesi Eğitime İlişkin Görüşleri (Ondokuzmayıs Üniversitesi Örneği). Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 175-186.

Soydan, S. (2013). Erken Çocukluk Yaklaşımlarına İlişkin Görüşler Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1).

Şahin-Sak, İ. T. (2014). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Montessori ve Reggio Emilia Yaklaşımları ile İlgili Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(3), 1-20.

Toran, M. (2015). Okul Öncesi Eğitimde Alternatif Yaklaşımlar, (s. 12-35). Ankara: Hedefcs.

Tuncer, B. (2015). Okul Öncesi Eğitimdeki Çağdaş Yaklaşımların İncelenmesi ve MEB Okul Öncesi Programıyla Karşılaştırılması. International Journal of Field Education, 1(2), 39-58.

Uysal, F. (2006). Okul Öncesi Çocuk Eğitim Merkezlerinde İç ve Dış Mekân Organizasyonlarının Eğitim Yaklaşımları Çerçevesinde İncelenmesi, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (8. Baskı). Ankara: Seçkin.