ÖĞRETMENLERİN KAYNAŞTIRMAYA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Bu araştırma öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin tutumlarının incelenmesi amacı ile planlanmış betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini Edirne ili, merkez ilkokul ve ortaokullarında öğretmenlik yapan sınıf ve branş öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini M.E.B. bağlı Edirne merkezindeki 14 ilkokul ve ortaokulda görev yapan 100 öğretmen oluşturmuştur. Örneklem grubunu oluşturan öğretmenler farklı sosyo-ekonomik seviyelerdeki mahallelerde yer alan 14 okuldan seçilmiştir. Örneklem belirlemede basit rastgele örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin bazı kişisel özelliklerini belirleyebilmek için araştırmacı tarafından hazırlanan, kişisel bilgi formu, kaynaştırmaya ilişkin tutumlarını belirlemek için ise kaynaştırmaya ilişkin tutum ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler bilgisayarda SPSS 17.0 programında çözümlenmiş, manidarlıklar .05 düzeyinde sınanmıştır.Bağımsız gruplar t testi, Kruskal Wallis-H testi, istatistiksel analizlerde kullanılan yöntemlerdir.Öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin tutumlarının incelendiği bu araştırmanın sonucunda öğretmenlerin tutumlarının, yaş ve branş değişkenlerinden etkilendiği tespit edilmiştir. Öğretmenlerin yaşları artıkça kaynaştırma eğitimine karşı daha olumlu tutum geliştirdikleri belirlenmiştir. Bu sonuca ek olarak sınıf öğretmenlerinin tutumları branş öğretmenleri ile karşılaştırıldığında, sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine karşı daha olumlu tutum sergiledikleri tespit edilmiştir
Anahtar Kelimeler:

Kaynaştırma, tutum, öğretmenler

TO INVESTIGATE TEACHERS ATTITUDES TOWORDS INCLUSION

The purpose of this descriptive study is to investigate teachers' attitudes towards inclusion using simple random sampling. The class teachers and the branch teachers at the primary and the secondary schools at the centre of the city of Edirne were the subjects of the study. One hundred teachers from 14 primary and secondary state schools were sampled. The 14 schools in the study were selected from neighbourhoods with different social and economic backgrounds. Simple random sampling method was used for determining the sample. A questionnaire of personal information and attitude scale for inclusion, which were prepared by the researcher herself, were used to determine personal characteristics of teachers and their attitudes towards inclusion. Independent sample t test and Kruskal Wallis-H test were used for statistical analysis. The results indicated that attitudes of teachers towards inclusion were affected by age and teaching branch. Teachers opted positively towards inclusion with increasing age and professional experience. Class teachers took more positive attitude towards inclusion than branch teachers