ÖĞRETMEN ADAYLARININ TARTIŞMA BECERİLERİ İLE İLETİŞİM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının tartışma ve iletişim becerileri arasındaki ilişkinin cinsiyet, mezun olunan okul türü, okumakta olduğu bölüm, günlük internet kullanım süresi ve akademik başarı değişkenleri açısından incelenmesidir. İlişkisel tarama modeli kullanılan çalışmada veriler iki ölçek aracılığıyla toplanmıştır. Öğretmen adaylarının tartışma becerileri için Ocak ve Karakuş (2015) tarafından geliştirilen “Öğretmen Adaylarının Tartışma Becerilerine İlişkin Tutum Ölçeği”, İletişim becerilerini için ise Dursun ve Aydın (2011) tarafından Türkçe’ ye uyarlaması yapılan “İletişimci Biçimleri Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışma 2015-2016 eğitim öğretim yılında Ege bölgesindeki bir devlet üniversitesinde okuyan 258 öğretmen adayıyla gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde, korelasyon ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının tartışmaya yönelik olumlu tutuma sahip oldukları, iletişim ve tartışma becerileri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu, cinsiyet ve iletişim düzeyi ile mezun olunan okul türü ve iletişim düzeyinin öğretmen adaylarını tartışma becerilerini etkilediği ancak bölüm ve iletişim düzeyinin öğretmen adaylarının tartışma becerilerini etkilemediği belirlenmiştir. 

INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN DISSCUSSION AND COMMUNICATION SKILLS OF PRE-SERVICE TEACHERS

The purpose of the study is to identify the relationships between disscussion and communication skills of pre-service teachers. The data of study have been gathered through the administration of two scales; Attitude Scale for Discussion Ability of Pre-service Teachers developed by Ocak & Karakuş (2015) and Communicator Style Instrument Developed by Dursun & Aydın (2011). The sample of study consists of 258 pre-service teachers at Afyon Kocatepe University. Results indicate that pre-service teachers have positive attitude towards discussion and there is a positive correlation between discussion and communication abilities, both gender and communication level and high school and communication level affect pre-service teachers’ discussion ability but departmen and communication level have no effect on pre-service teachers’ discussion ability.

Kaynakça

Arslantaş, Y. (1998). Sınıf yönetiminde öğretmen iletişim becerilerine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Atılgan, K.Ö. (2012). Marka denkliğini oluşturan boyutların referans fiyat oluşumuna etkisinin hafif ticari araç markaları üzerinde incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.

Birol Z.N., Yazıcı H. (2009). Fen ve sosyal bilimler lisesi öğrencilerinde mükemmeliyetçilik, benlik saygısı ve liderlik özellikleri. Üstün Yetenekli Çocuklar II. Ulusal Kongresi, Eskişehir, 25-27 Mart 2009, ss.106-106.

Bolat, S. (1996). Eğitim örgütlerinde iletişim. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 75-80.

Brookfield, S. & Preskill, S. (2005). Discussion as a way of teaching: tools and techniques for democratic classrooms. San Francisco: Jossey-Bass.

Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.

Cüceloğlu, D.(1997). İnsan ve davranışı. Psikolojinin temel kavramları. İstanbul: Remzi Kitapevi.

Çevik, D. B. (2011). Müzik öğretmeni adaylarının iletişim becerileri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 1-13.

Çuhadar, C., Özgür, H., Akgün, F. (2014). Öğretmen adaylarının iletişim becerileri ve iletişimci biçimleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD),15(1), 295-311.

Demirci, N. (2008). Toulmin’in bilimsel tartışma modeli odaklı eğitimin kimya öğretmen adaylarının temel kimya konularını anlamaları ve tartışma seviyeleri üzerine etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Deniz, İ. (2003). İletişim becerileri eğitiminin ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin iletişim becerisi düzeyine etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Dilekmen,M., Başçı, Z. ve Bektaş, F. (2008). Eğitim fakültesi öğrencilerinin iletişim becerileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 223-231.

Dixon,T. and O'Hara, M.(2013). Communication skills: making practice based learning. Project No.174/2. University of Ulster.Ergün, M.(1987). Eğitim sosyolojisine giriş. Ankara: Ocak Yayınları.

Ergün, M. (2001). Üniversitelerde öğretim etkinliğinin geliştirilmesi. Eğitimde Yansımalar IV-2000 yılında Türk Milli Eğitim Örgütü ve Yönetimi Ulusal Sempozyumu (Sempozyum Kitabı). Tekışık Yayıncılık Web Ofset Tesisleri, Ankara. 11-13 Ocak, 188-192.

Erdoğan, S. (2010). Dünya, güneş ve ay konusunun ilköğretim 5. sınıf öğrencilerine bilimsel tartışma odaklı yöntem ile öğretilmesinin öğrencilerin başarılarına, tutumlarına ve tartışmaya katılma istekleri üzerine etkisinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.

Fıratlı, E. (2006). Demokratik tartışma ortamı açısından izleyici katılımlı televizyon tartışma programlarının değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Fidan, M. ve Küçükali, R. (2014). İlköğretim kurumlarında yöneticilerin iletişim becerileri ve örgütsel değerler. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 4 (1), 317-334.

Gay, L.R. (1987). Educational research compentencies for analysis and application. New York: Macmillan Publishing Company.

Gülbahçe, Ö. (2010). K.K. Eğitim Fakültesi öğrencilerinin iletişim becerilerinin incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12 (2),12-22.

Gürşimşek, I., Vural, D. E. & Demirsöz, E. S. (2008). Öğretmen adaylarının duygusal zekâları ile iletişim becerileri arasındaki ilişki. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(16), 1-11.

Green, S.B. & Salkind, N. J. (2005). Using Spss for windows and Macintosh: analyzing and understanding data (4th Edition). New Jersey: Pearson.

Ikuenobe, P. (2001). Teaching and assessing critical thinking abilities an as outcomes in an informal logic courses. Teaching in Higher Education. 6, (1), 21-32.

Kaltinick, A. & Kaltinick, C. W. (1974). That elusive discussion class: some suggesstions for ELS teachers. TESOL Journal, 8, 339-346.

Kazemi, E. & Stipek, D. (2001). Promoting conceptual thinking in four upper-elementary mathematics classrooms. Elementary School Journal, 102, 59-80.

Keçeci, A ve Taşocak, G. (2009). Öğretim elemanlarının iletişim becerileri: bir sağlık yüksekokulu örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 2 (4), 131-136.

Kukuru, J. D.(2012). Encouraging representation and involvement of learners on discussion method’s features towards ensuring effective teaching. Prime Research on Education, 2(2), 180-190.

Lamberg, T. (2013). Whole class mathematics discussions: Improving ın-Depth mathematical thinking and learning. VA: Pearson Publisher.

Maden, S. (2010). Türkçe öğretmeni adaylarının sözlü iletişim becerileri üzerine bir araştırma. Ekev Akademi Dergisi,14(44), 145.

Marttunen, M. (1994). Assessing argumentation skills among finnish university students. Learning and Instruction. 4 (2), 175-191.

Marttunena, M., Laurinena, L. , Litosselitib, L. & Lundc, K. (2005). Argumentation skills as prerequisites for collaborative learning among finnish, french, and english secondary school students. Educational Research and Evaluation,11 (4), 365 – 384.

Megep (2007). Megep (meslekî eğitim ve öğretim sisteminin güçlendirilmesi projesi) gazetecilik iletişim süreci ve türleri. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: NCTM.

Sarıgöz, O. (2013). Sınıfla ve grupla tartışma yöntemlerinin meslek yüksekokulu öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi. Electronic Journal of Vocational Colleges, Aralık, 100-105.

Simon, S., Osborne, J.& Erduran, S. (2002). Systemic Teacher Development to Enhance the use of argumentation in school science avtivities. In Wallace, J. And Loughran, J. (Eds), Leadership and Professional development in science education: New possibilities for enhancing teacher learning. London: Routledge Falmer.

Sosyal Etki Raporu (2010). Meslek Lisesi Memleket Meselesi 27.12.2015 tarihinde http://www.mesleklisesimemleketmeselesi.com/NR/rdonlyres/557DE19A-83D8-4813- 8696-50E380FCCFF2/15421/MLMMSosyalEtkiRaporu.pdf adresinden alınmıştır.

Toseland, R.W. & Rivas, R. F. (2012). An introduction to group work pracitce (7th edition). Boston: Allyn and Bacon.

Tunçeli, H. İ. (2013). Öğretmen adaylarının iletişim becerileri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(3), 51-58.

Ur, P. (1981). Discussions that work: task centered fluency practice. Cambridge: Cambridge University Press.

Ocak, G. ve Karakuş, G. (2015).Öğretmen adaylarının tartışma becerilerine ilişkin tutum ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 8(1), 50-69.

Ocak, G. ve Erşen , Z. B. (2015).Öğretmen adaylarının iletişim becerileri algılarının incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,33, 1 – 19.

Özerbaş, M. A., Bulut, M. ve Usta, E.(2007). Öğretmen adaylarının algıladıkları iletişim becerisi düzeylerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 8(1), 123-135.

Patton, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. Newbury Park, CA: Sage.

Pehlivan, K. B. (2005). Öğretmen adaylarının iletişim becerisi algıları üzerine bir çalışma. İlköğretim Online, 4 (2),17-25.

Piji-Küçük, D. (2012). Müzik öğretmenliği anabilim dalı öğrencilerinin iletişim ve problem çözme becerileri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD), 32(1), 33-54.

Saracaoğlu, A. S., Yenice, N. ve Karasakaloğlu, N. (2009). Öğretmen adaylarının iletişim ve problem çözme becerileri ile okuma ilgi ve alışkanlıkları arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 187-206.

Şeker, A. (2000). Sınıf Öğretmenlerinin İletişim Becerileri İle Sınıf Atmosferi Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Tepeköylü, Ö. (2007). Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu (Besyo) Öğrencilerinin İletişim Becerisi Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Manisa.

Tokdemir, A. M. (2013).Tarih Öğretmenliği Bilim Dalı Ortaöğretim Tarih Dersinin Öğretiminde Tartışma Yöntemine İlişkin Öğretmenlerin Görüş Ve Uygulamaları (Ankara İli Örneği). (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Tunçeli, H. İ. (2013). Öğretmen adaylarının iletişim becerileri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Sakarya üniversitesi örneği).Pegem Journal of Education & Instruction, 3(3), 2013, 51-58.

Yalçın Ç. A. (2010). Bilimsel Tartışma (Argümantasyon) Esaslı Öğretim Yaklaşımının Lise Öğrencilerinin Kavramsal Anlamaları, Kimya Dersine Karşı Tutumları, Tartışma İsteklilikleri Ve Kalitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yalman, M. ve Hamidi, N.B.(2014). Yabancı dil öğretmen adaylarının iletişim becerileri ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish 9, (8), 853-863.

Yeşil, R.. (2004). Öğrenci ve öğretim elemanlarının tartışma tutum ve davranışları arasındaki ilişki. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. (cilt: 5 sayı:2) 195-208.

Yılmaz, N. F. (2012). İletişim becerileri istasyonundan elde edilen öz değerlendirme ve puanlayıcı değerlendirmelerinin karşılaştırılması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1 (2), ISNN: 2146-9199.

Yılmaz, İ. ve Çimen, Z. (2008). Beden Eğitimi öğretmen adaylarının iletişim becerileri düzeyleri. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,12 (2),223-231.

Yüce, S. M. (2004). Disscussion technique in English conversation classes.(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

Wiley, A.R. (2007). Connecting as a couple: Communication skills for healthy relationships. The Forum for Family and Consumer Issues, 12 (1), 1-9.

Wood, J. T. (1997). Gendered lives: Communication, gender, and culture (2nd ed.). Belmont:Wadsworth.