ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlığına yönelik tutumlarını belirlemek ve bu tutumların cinsiyet, anabilim dalı, anne-baba eğitim durumu, aile geliri, yaşanılan yere göre değişip değişmediğini tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu; 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Zihin Engelliler Öğretmenliği ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği üçüncü sınıfında öğrenim gören toplam 412 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Betimsel nitelikte olan bu araştırma; öğretmen adaylarının okuma alışkanlıklarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlandığından tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Susar Kırmızı (2012 ) tarafından oluşturulmuş, üç alt boyuttan ve 34 maddeden oluşan 5’li likert tipindeki “Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekte yer alan maddelerin faktör yük değerleri, .80 ile .54 arasında değişmektedir. Ölçeğin Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı .95 olarak belirlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının kitap okumaya yönelik tutumlarının cinsiyet ve öğrenim gördükleri anabilim dalına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bununla beraber öğretmen adaylarının kitap okumaya yönelik tutumlarının aile geliri, yaşanılan yerleşim yeri, annenin ve babanım eğitim durumu değişkenlerine göre ise istatiksel olarak anlamlı olarak farklılaşmadığı bulunmuştur

INVESTIGATION OF PRE-SERVICE TEACHER’S READING HABITS

The purpose of this study is to examine the attitudes towards reading habits of the preservice teachers and to determine relationship between the attitudes of preservice teachers and their genders, their department in faculty, parents’ educational status, family income and place of residence. The working group consists of 412 junior pre-service teachers in the departments of Elementary School Teaching ,Early Childhood Education Teaching, Turkish Language Teaching, Social Studies Teaching, Science Education Teaching, Elementary Mathematics Education Teaching and Mentally Handicapped Education Teaching at Bülent Ecevit University, in the spring semester of the 2014-2015 academic year. In this study which is designed as a descriptive one; survey model was used to examine the reading habits of preservice teachers according to various variables. “Teacher Candidates’ Attitudes towards Reading Habit Scale” (TCARHS) developed by Susar Kirmizi (2012) was used in this study, which consists of 34 questions and three subdimensions and its’ items are in type of 5-point Likert. The factor coefficients of the items range from .80 to .54 in this scale and its’ Croanbach Alpha reliability co-efficient was determined as .95. As a result in this study, preservice teachers’ attitudes towards reading habits are differed statistically significant according to their genders and their departments in faculty, however their attitudes are not differed statistically significant according to family income, parents’ educational status and place of residence

Sayfa 0.80682897567749 Saniyede Yüklendi