ÖĞRENCİ BİREYSEL SORUMLULUK ÖLÇEĞİ-10’UN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Araştırmanın amacı Singg ve Ader (2001) tarafından geliştirilen Öğrenci Bireysel Sorumluluk Ölçeği-10’un Türkçe uyarlama çalışmasını yapmaktır. Çalışma, 136’sı erkek, 108’i kadın 244 üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda tek boyutlu ölçeğin kabul edilebilir uyum indeksleri verdiği görülmüştür (x2= 90,17, sd= 35, x2/sd= 2.57, RMSEA= .081, GFI= .97, AGFI= .95, CFI= .84, IFI= .84, NNFI= .79). Ölçeğin dilsel eşdeğerli için iki hafta ara ile yapılan çalışmada .86 gibi yüksek düzeyde ilişki olduğu gözlenmiştir. Ölçeğin uyum geçerliği için yapılan çalışmada, Öğrenci Sorumluluk Ölçeği ile arasında .40 (p < .001), İç-Denetimsel Sorumluluk, Dış-Denetimsel Sorumluluk Ölçeği ile arasında .56 (p < .001) düzeyinde bir ilişki olduğu görülmüştür. Güvenirlik çalışması için yapılan işlemde, Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .63 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar, Öğrenci Bireysel Sorumluluk Ölçeği-10’un Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir

VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF THE TURKISH VERSION OF STUDENT PERSONAL RESPONSIBILITY SCALE-10

The aim of this study was to adapt the Student Personal Responsibility Scale10 developed by Singg and Ader (2001) to Turkish. Sample of the study consisted of 244 university students of which 136 were male and 108 were female. Confirmatory factor analysis revealed acceptable fit for the one-dimensional model (chi-square= 90,17, df= 35, chi-square /df= 2.57, RMSEA= .081, GFI= .97, AGFI= .95, CFI= .84, IFI= .84, NNFI= .79). Results of language equivalency studies conducted over a two week period revealed a high correlation between Turkish and English forms which was .86. Criteria reliability studies showed that the correlation with Student Responsibility Scale was .40 (p < .001), internally-externally controlled responsibility scale was .56 (p < .001). The internal consistency reliability coefficient of the scale was found to be .63. These results demonstrate that the Student Personal Responsibility Scale-10 is a valid and reliable instrument