MÜZE, KÜTÜPHANE VE ARŞİV BİNALARINDA AFETLERE YÖNELİK TEDBİRLER

İnsanlığın kültür mirası ve bilgi birikimini bünyelerinde bulunduran müze, kütüphane ve arşiv binaları deprem, yangın, sel gibi acil durum ve afetlerden etkilenmektedir. Bu binalardaki koleksiyonlar geçmişten geleceğe bir köprü vazifesi görmektedir. Bu eserlerin bulunduğu binalardaki olası risklerin azaltılması yöneticiler tarafından göz ardı edilmemesi gereken bir konudur. Bununla birlikte bu tür binalar çok sayıda ziyaretçi ve çalışanın aynı anda bulunduğu kamu alanlarıdır. Bu nedenle afete yönelik önlemlerin önceden alındığı proaktif metotlar benimsenerek, toplu korunma (insan ve koleksiyon orijinli) esas alınmalıdır. Son yıllarda bu şekilde içerisinde önemli sayılarda koleksiyon barındıran yapılarda, risk azaltıcı teknikler üzerinde yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Tarihi nitelikteki binalarla, modern tekniklerde inşa edilmiş ve edilecek yapılardaki risk azaltma çalışmalarında deprem ve yangın gibi afet odaklı risk analizlerinin yapılması önemle ele alınması gereken bir konudur. Bu çalışmada; müze, kütüphane ve arşiv binalarında olası bir acil durumu ya da afet durumuna yönelik aktif ve pasif yöntemler içeren koruyucu tedbir önerileri sunulmuştur

COUNTERMEASURES IN MUSEUM, LIBRARY AND ARCHIVE BUILDINGS FOR DISASTERS

The museum, library and archive buildings which contains knowledge and cultural heritage of humanity can be affected by emergency situations or disasters, such as earthquakes, fires and floods. The collections that are existed at these buildings serve as a bridge from past to future. The reducing of potential risks of these buildings and their content should not be ignored by administrative personnel. However, such a large number of visitors and employees are regularly existed at the same time in these buildings. Mass protection (human and collection) should be adopted and proactive measures should be taken before any kind of disasters. In recent years, extensive studies carried out about various risk mitigation techniques at the museum and library buildings. Disaster oriented risk reduction techniques should be examined and preferred for historic buildings, modern buildings and buildings to be constructed. In this study, preventive measures have been proposed for museum, library and archive buildings for likely emergency situations