MEDYADA ALGI YÖNETİMİ ARACILIĞIYLA KAMUOYU OLUŞTURULMASI: 1915 AVUSTURALYASINDA BROKEN HILL OLAYI ÜZERİNDEN SAVAŞ SÖYLEMİ ÇÖZÜMLEMESİ

İletişim ya da yayın organları aracılığı ile aktarılan bilgi, bir mesaj olarak birey ve toplumlar arası iletişiminde olaylardan haberdar olma konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Öte yandan haber olarak bilgi her zaman doğru aktarılmamaktadır.  Bilginin kasıtlı olarak yanlış, eksik veya tahrip edilerek aktarılması bir dezenformasyon sürecidir ve bu süreç medyada özellikle savaş ve barış söyleminde toplumsal algı yönetiminin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu çalışmada, I. Dünya Savaşının önemli bir cephesi konumundaki Çanakkale-Gelibolu savaşı öncesi yaşanılan ve aynı zaman da çalışmanın örneklemini de oluşturan “ Broken Hill” olayına "Barrier Miner" gazetesi üzerinden savaş söylemi çözümlemesi yoluyla ışık tutulması amaçlanmıştır. Çalışmada içerik analizi yöntemiyle savaş söyleminde metinsel, dilsel ve görsel ögeler irdelenmiştir. Araştırmanın sonucunda dezenformasyon yöntemiyle savaş söyleminin kamuoyu oluşturmada ve algı yönetiminde eski veya yeni medya mecralarında ne kadar etkili olduğu 1915 Avustralya'sı basınından bir örnekle irdelenmiş ve bu örnek olayın acı sonuçlarının günümüz medyası ve okurlarına medyaya bakışı açısından arz ettiği önem tartışılmıştır.

CREATING PUBLIC OPINION THROUGH PERCEPTION MANAGEMENT IN MEDIA: WAR DISCOURSE ANALYSIS ON THE BROKEN HILL INCIDENT IN 1915 AUSTRALIA

Information transmitted by means of communication or broadcasting instruments plays an important role as a message in getting informed about the events in communication among individuals and societies. On the other hand, information as news is not always conveyed correctly. It is named as a disinformation process in which information is deliberately transmitted as incorrect, incomplete or distorted, and this process makes an important part of social perception management in media especially in the case of war and peace discourse. This study aims at shedding light on the "Broken Hill" incident through war discourse analysis that took place before the battle of Çanakkale-Gelibolu as an important frontier during the First World War and it also made the sample of the study whose data were collected from the "Barrier Miner" newspaper. In the study, textual, linguistic and visual elements in war discourse were discussed through content analysis method. As a result of the research, effectiveness of using disinformation method in raising public awareness and perception management in old or new media circles was examined with an example from the Australian press in 1915 and the significance of the painful consequences of this case was discussed in view of today's media and readers’ view to media.

Kaynakça

Barış, Y. İ. (2008) Çanakkale Savaşları 1 Ocak 1915 tarihinde Avustralya’da Başladı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Kocaeli.

Bayhan, N. (2004) “Televizyon Haberciliği Paneli” Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Yayınları, Adıyaman.

Bean, E. (1941) The Story of Anzac: the first phase, First World War Official Histories, London.

Bilgin, N. (2006) Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi Teknikler ve Örnek Çalışmalar, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2. Baskı.

Binark, M. (2010), Nefret Söyleminin Yeni Medya Ortamında Dolaşıma Girmesi ve Türetilmesi. Tuğul Ç. (Ed.) Yeni Medyada Nefret Söylemi, Kalkedon Yayıncılık, İstanbul.

Gülsoy, D. (2005) Medyanın Altyapısına Muhalif Bir Yolculuk Noam Chomsky, Rigel, N. Vd. (Haz.) Kadife Karanlık, Su Yayınevi, İstanbul.

Kalkandelen, Z. (2004) 30 Saniyede Bush, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Öngün, E. (2013) Çocuk Oyun ve Öğrenme, TRT Uluslar arası Çocuk ve Medya Kongresi II., 16-18 Nisan 2013 İzmir.

Özer, Ö. (2001). Haber Söylem İdeoloji: Eleştirel Haber Çözümlemeleri, Literatürk Yayınevi, Konya.

Taş, F. N. (2016) Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Muharebelerinin Avustralya’da Doğurduğu Sonuçlar, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, IX-I:47-54.

Van Dijk, T, A. (2005). Söylemin Yapıları ve İktidarın Yapıları içinde: Medya, İktidar, İdeoloji, (Çev: Mehmet Küçük), Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.

Van Dijk, T. A. (1988). New Analysis: Case Studies of International and National News in the Press, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, New Jersey.

Van Dijk, T. A. (2003). "Söylem ve İdeoloji, Çok alanlı Bir Yaklaşım", Söylem ve İdeoloji: Mitoloji, Din, İdeoloji. (Çev: N. Ateş), (Ed: B. Çoban ve Z. Özarslan), Su Yayınları, İstanbul.

Weber, A. (2009) Manual on Hate Speech, Council of Europe Publishing.

İpekçi, U.(2003) “Malum Görüntü”, Habertürk Gazetesi, 05.02.2003.

Rouleau, E. “Savaş Propagandası” Kozmopolit Dergisi, Nisan 2003, Sayı 7

Tekfidan, N.(2003) “İliştirilmiş muhabirler” Hürriyet Gazetesi, 28.03.2003.

Uluç, D. (2003) “İlk Körfez Savaşı'nı Nayirah başlattı”, Hürriyet Gazetesi, 23.03.2003.

Lister, M. vd. (2005) New media: A Critical Introduction, Routledge, London.

Barrier Miner Gazetesi 1- 2- 5 Ocak 1915, Avustralya Ulusal Arşivi www.nla.gov.au, Erişim tarihi 20.06.2015.

Sydney Sun Gazetesi 11-12-26 Mart 1915, Avustralya Ulusal Arşivi www.nla.gov.au, Erişim tarihi 20.06.2015.

Sydney Morning Herald Gazetesi 26 Haziran 1948, Avustralya Ulusal Arşivi www.nla.gov.au, Erişim tarihi 20.06.2015.

akademik.maltepe.edu.tr/...foto/.../basınfotoyazılar.doc. (Erişim Tarihi. 10.08.2015)

http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-73/avustralya-basininda-canakkale-muharebeleri Erişim tarihi, 05.05.2015.

http://www.yenisafak.com/arsiv/2003/aralik/27/tarih.html (Erişim tarihi: 16.08.2015)

İnceoğlu, Y.ve Akıner N. “Dezenformasyonda Süreklilik: Irak Üzerine Savaştan Örneklerle”, www.yasemininceoglu.com, Erişim tarihi: 03.08.2015.

Qualter, T. H. Propaganda and Psychological Worfare, Çev. Ünsal Oskay, http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi/pdf/35/1/15_terence_h_qualter.pdf., Erişim tarihi 11.05.2015.

Sarıkoyuncu A. ve Sarıkoyuncu Değerli, E. Avustralya Basınında Çanakkale Muharebeleri, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 73, www.atam.gov.tr, Erişim Tarihi 03.05.2105.

Smith, L.(1980) The Aboriginal Population of Australia, Australian National University Press, Canberra, www.ada.edu.au/indigenous/20002-act, Erişim tarihi, 5.5.2015.