MAĞUSA’DA DİNİ HAYAT

Kuzey Kıbrıs’ın Mağusa kentinde yaşayan gençlerin dini ve sosyal hayatı, teorik ve pratik yöntemler kullanılarak incelenmiştir. Bu amaçla hazırlanan anket formunda; dini yaşantı, inanç, ibadet ve davranışları betimleyici sorulara yer verilmiştir. Bu çalışma giriş bölümünden sonra üç bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın giriş bölümünde konunun amaç ve önemi, hipotez ve varsayımları ile sınırlıkları hakkında genel bilgiler verilmiştir. Birinci bölüm; “Teorik Çerçeve” başlığı altında, “Kıbrıs Hakkında Genel Bilgiler” ve “Temel Kavramlar” olmak üzere iki ana başlık ve alt başlıklardan oluşmaktadır. İkinci bölümde araştırma metodu ve teknikleri, evren ve örneklem, bilgi formunun hazırlanması ve uygulanması ile verilerin toplanması ve yorumlanması sürecine dair genel bilgilere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise anket formunun analiz ve bulgularından elde edilen sonuçlar yer almaktadır. Son olarak sonuç, kaynakça ve eklere yer verilmiş, anket formu eklenmiştir

RELIGIOUS LIFE IN FAMAGUSTA

Theoretical and practical methods were used in order to examine religious and social life of young people who live in Famagusta. A survey prepared fort his purpose has been applied to a sample group of people. Questionnaire Form includes questions about religious life, belief, prayers and behaviours. This work consists of three chapters with the exception of introduction. Introduction gives general information about the study’s aim and importance, hypothesis –assumptions and its restrictions. The First chapter consists of two main titles and subtitles under the title of Theoretical Frame. “General Information about Cyprus” and “Basic Notions” are the two main headings of the first chapter. Research methods and technics, population and sample, preparation and application of the verse form, reports on data collecting and interpretation appear in the Second Chapter. The Chapter Third tackles with the results of the survey analyze and findings. Lastly, conclusion comes with the bibliography, appendix, survey form