KÜRESELLEŞMENİN SAVUNMA HARCAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN VAR ANALİZİ

Dünya da özellikle 1980 sonrası dönemde bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte ülkeler arasındaki sınırlar ortadan kalkmış ve küreselleşme yoğun bir şekilde yaşanmaya başlamıştır. Küreselleşmede yaşanan bu yoğunluk bazı sektörlere önemli avantajlar sağlarken bazıları için dezavantajlar getirmiştir. Bu çalışmada Türkiye’de ekonomik, politik ve sosyal alanda yaşanan küreselleşmenin savunma sanayi harcamaları üzerinde yaratmış olduğu etki 1974-2015 dönemine ait veriler kullanılarak VAR modeli çerçevesinde analiz edilmiştir. Eşbütünleşme sonuçları değişkenler arasında uzun dönemli ilişkiyi işaret ederken, nedensellik test sonuçları politik ve ekonomik küreselleşmenin savunma harcamalarının nedeni olduğunu göstermektedir.

EFFECT OF GLOBALIZATION ON DEFENSE EXPENDITURES: VAR ANALYSIS FOR TURKEY

Especially in the post-1980 period, with the developments in information and communication technologies in the world, the boundaries between the countries have disappeared and globalization has started to be experienced intensively. This intensity in globalization provides significant advantages to some sectors and has disadvantages for some. In this study, the effects of globalization in economic, political and social fields on defense industry expenditures in Turkey were analyzed within the frame of VAR model by using data from the period of 1974-2015. The results of cointegration indicate a long-term relationship between variables, while the results of causality test show that political and economic globalization is the cause of defense expenditures.

Kaynakça

Dreher, A., Sturm, J. E. ve Ursprung, H. W. (2006), The Impact Of Globalization On The Composition Of Government Expenditures: Evidence From Panel Data, CESIFO Working, Paper No. 1755, 1-40.

Dunne, J. ., Sam, P.F. ve Rom P. S. (2008). The Demand for Military Expenditure in Developing Countries: Hostility Versus Capability, Defence and Peace Economics, Volume:19, Issue:4, 293–302.

Gujarati N. D. ve Porter D.C. (2009), Temel Ekonometri, Literatür Yayıncılık. Çevirmenler: Ümit Şenesen ve Gülay Günlükn Şenesen.

Irandoust, M. (2007), Militarism and globalization: Is there an empirical link?, Quality and Quantity, Volume 52, Issue 3, 1349–1369.

Kennedy P. (2006), Ekonometri Kılavuzu, Gazi Kitabevi, Çevirmenler: Muzaffer Sarımeşeli, Şenay Açıkgöz.

Kılıç, C. (2015), Effects of Globalization on Economic Growth: Panel Data Analysis for Developing Countries, Economic Insights – Trends and Challenges, Volume: IV(LXVII), No.1, 1-11.

Kılıç, F. ve Torun, M. (2018), Bireysel Kredilerin Enflasyon Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt:16, Sayı:1, 18-40.

KOF Swiss Economic Institute (KOF) (2018), “Index of Globalization”, http://globalization.kof. ethz.ch/, (15.06.2018).

Nikolaidou, E. (2008), The Demand for Military Expenditure: Evidence from the EU15 (1961–2005), Defence and Peace Economics, Volume:19, Issue:4, 273–292.

Özekicioğlu, H., ve Kılıç, C. (2017), Küresel Ekonomi Çağında Çin Ve Hindistan. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, Cilt/Volume:4, Sayı/Issue:2, 19-34.

Seiglie, C. (2016), Openness of the Economy, Terms of Trade, and Arms, Southern Economic Journal, Volume:82, Issue:3, 748–759.

Solarin, S. A. (2017), Determinants of military expenditure and the role of globalisation in a cross-country analysis. Defence and Peace Economics, https://doi.org/10.1080/10242694. 2017.1309259, 2017, 1-18.

World Bank (WB) (2018) “Data Bank: World Development Indicators”, http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=worlddevelopment-indicators, (15.06.2018).World Trade Organization (WTO) (2008), World Trade Report 2008 Trade in A Globalizing World, World Trade Report.

Wu, T.ve Chang, T. (2016), The Relationship Between Globalization And Military Expenditures In G7 Countries: Evidence From A Panel Data Analysis. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, Volume:50, Issue:3, 285-302.

Sayfa 1.1737878322601 Saniyede Yüklendi