KRİZ SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDE MALİ BASKINLIK

Enflasyonun her zaman ve her yerde parasal bir mesele olduğu düşüncesi fiyat istikrarının sağlanması için para politikası uygulamalarını yaygınlaştırmıştır. Fiyat istikrarını sağlayıcı para politikası olarak dünya ekonomilerinde ilk olarak para hedeflemesi politikası uygulanmıştır. Para büyüklüklerinin fiyatlarla ilişkisinin zayıfladığı gerekçesiyle parasal hedefleme politikası terk edilirken yerini döviz kuru hedeflemesi politikaları almıştır. Ancak döviz kurlarında meydana gelen aşırı oynaklıklar nedeniyle ekonomik krizler sıklaşınca enflasyonun doğrudan hedeflenmesi politikası yaygınlaşmaya başlamıştır. Mali baskınlık para politikasının etkinliğini sınırlayan bir faktördür. Uzun yıllar devam eden bütçe açıkları nedeniyle artan borç stokları para politikasının etkinliğini sınırlamakta, mali baskınlığa neden olmaktadır. Para politikasının temel aracı olan politika faizi yüksek kamu borç stokları nedeniyle istikrar sağlayıcı değil istikrar bozucu fonksiyon icra etmektedir. Türkiye ekonomisinde 2001 krizi öncesi parasal hedefleme ve döviz kuru hedeflemesi politikaları uygulanmıştır. 2001 krizi sonrası ise para politikası olarak önce örtük ardından açık enflasyon hedeflemesi uygulanmıştır. 2001 Ekonomik Krizi sonrası dönemde Türkiye ekonomisinde borç stoku, bütçe dengesi, faiz dışı denge, faiz hadleri gibi göstergelerden mali baskınlık düzeyi izlenerek para politikası etkinliği değerlendirilmiştir. Sonuçta mali baskınlığın yüksek olduğu, anti enflasyonist politika olarak para politikasından ziyade maliye politikasının etkili olduğu, fiyat istikrarının mali disiplinin saplandığı dönemde daha belirgin olduğu, yüksek politika faizinin fiyat istikrarını sağlayıcı değil bozucu etki doğurduğu sonucuna ulaşılmıştır

FISCAL DOMINANCE ON TURKEY ECONOMY AFTER THE CRISIS

Because of the thought that inflation is always and everywhere a monetary issue, monetary policy implementations have been extended in order to ensure price stability. To ensure price stability, firstly monetary targeting policy has been applied. Owing to weakening of the relationship between monetary aggregates and the prices, this policy has been abandoned and exchange rate targeting policy has been started to be implemented. Economic crisises increase due to the exchange rate, so the direct targeting of inflation has started. Fiscal dominance is a factor of limiting the effectiveness of monetary policy. The increasing debt stock due to the ongoing budget deficits for many years limits the effectiveness of monetary policy and leads to fiscal dominance. Policy interest rates the main instrument of monetary policy perform the destabizing function not stabilizing one, due to the high level of public debt stocks. Before 2001 Economic Crisis, monetary targeting policy and exchange rate targeting policy have been implemented in Turkey economy. After the 2001 Economic Crisis, inflation targeting policy as a monetary policy has been implemented firstly implicitly and then explicitly in Turkey economy. During the post 2001 Economic Crisis period, the level of financial dominance of the Turkey economy has been watched from macroeconomic indicators such as public debt rates, budget balance, primary balance, interest rates; and effectiveness of the monetary policy has been evaluated. As a conclusion, it seems fiscal dominance of Turkey economy is high. As a anti inflationary policy, fiscal policy is more efficient then monetary policy. Price stability is more evident in the period of financial discipline. High policy interest doesn’t provide price stability. Unlike it gives rise adverse effects of price stability

Sayfa 1.3428699970245 Saniyede Yüklendi